Aberrasyon / aberran ileti

Adenozin

Adrenal yetmezlik

Akselere idioventriküler ritm

Akselere nodal ritm

Akut pulmoner emboli

Alternans

Amfizem, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı

Amiloid (kardiyak amiloidoz)

Amiodaron

Amitraz zehirlenmesi

Andersen-Tawil Sendromu

Anderson-Fabry hastalığı

Anevrizma, Sol Ventriküler

Anteriyorda R progresyon kaybı

Aort darlığı, Konjenital

Aritmisi Sinüs

Aritmisi Ventrikülofazik sinüs - VFSA

Aritmojenik Sağ Ventrikül Displazisi (ARVD)

Ashman Fenomeni

Asistoli

Atlet kalbi

Atrezisi, Triküspid

Atriyal bigemine

Atriyal couplet

Atriyal fibrilasyon

Atriyal fibrilasyonun başlangıcı

Atriyal flutter

Atriyal izomerizm

Atriyal pacemaker, Wandering (Değişen)

Atriyal prematüre atım, APS

Atriyal repolarizasyon

Atriyal ritm, Sol

Atriyal ritm, Ektopik

Atriyal Septal Defekt, ASD

Atriyal sessizlik / standstill

Atriyal taşikardi, Multifokal (Kaotik)

Atriyoventriküler disosiasyon

AtriyoVentriküler Kanal Defekti

AVNRT

aVR - Unutulan derivasyon

Bal zehirlenmesi

Belhassen VT

Bidirectional (çift yönlü) ventriküler taşikardi (VT)

Bigemine, Atriyal

Bigemine, Supraventriküler

Bigemine, Ventriküler

Bigemine Kuralı (Rule of Bigeminy)

Bilgisayar yorum hataları

Bloğu, Sinoatriyal Çıkış

Bloğu, Sağ dal

Bloğu, Sol dal

Bloğu, Sağ dal

Blok, Atriyoventriküler

Blok, İnteratriyal

Blok, Sol ön fasiküler

Blok, Sol arka fasiküler

Bloklu atriyal taşikardi

Brugada sendromu

Cabrera işareti

Capture atımları

Chapman işareti

Couplet Atriyal

Couplet Ventriküler

Crochetage bulgusu

Dalgası, De Winter T

Dalgası, QRS

Dalgası, P

Dalgası, T

Dalgası, Ta

Dalgası, U

Dalgaları ve intervalleri, EKG'nin

Defekt, Atriyal Septal

Defekt, Ventriküler Septal

Defibrilasyon - Kardiyoversiyon

Dekstrokardi ve Dekstropozisyon

De Winter T dalgası

Digoksin

Dilate Kardiyomiyopati

Dinamik EKG değişiklikleri

Diüretik tedavisi, Konjestif kalp yetmezliğinde

Discrete Subaortik Membran / Stenoz

Doxorubisin kardiyomiyopatisi

Dressler atımı, Füzyon atımı

Düşük voltaj

Düşük voltaj, İzole / Lokalize

Ebstein Anomalisi

EKG'nin Kalibrasyonu

EKG'nin Kaydedilmesi

End-diyastolik VPS

Erken Repolarizasyon (ER)

Fabry hastalığı

Fallot Tetralojisi

Fasiküler VT

Fibrilasyon, Atriyal

Fibrilasyon, Ventriküler

Flutter, Atriyal

Flutter, Ventriküler

Fragmente QRS ve Anevrizma

Füzyon atımı, Dressler atımı

Füzyon-Pseudo, Yalancı Füzyon

Gebelik ve EKG

Goldberger derivasyonları (leadleri)

Goldberger işareti

Heterotaksi sendromu

Hiperkalemi

Hiperkalsemi

Hipersensitiviteye bağlı koroner sendrom - Kounis sendromu

Hipertiroidizm

Hipertrofik kardiyomiyopati

Hipertrabekülasyon

Hipoglisemi

Hipokalemi

Hipokalsemi

Hipotermi

Hipotiroidizm

İdionodal (nodal) ritm

İdioventriküler ritm, Akselere

İnfarktüsü, Miyokard

İnfarktüsü, Atipik Miyokard

İnfarktüs ve Erken Müdahale

İskemi

İnteratriyal blok

İnterpole VPS

İntervali, PR

İntervali, QT

İntervali, TP

İntervalleri ve dalgaları, EKG'nin

İntraventriküler iletim gecikmesi

İzomerizm, Atriyal

J Noktası ve J Dalgası

Kaçış ritmleri

Kalibrasyonu, EKG'nin

Kalp pili disfonksiyonu EKG'leri

Kalp pili EKG'leri

Kalp pilinde adlandırma

Kalp pilinde sorun tespiti

Kalp hızının hesaplanması

Kardiyak Tümörler

Kardiyoversiyon - Defibrilasyon

Katz-Wachtel fenomeni

Kearns Sayre Sendromu

Kısa PR intervali

KOAH, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı

Konjestif kalp yetmezliğinde diüretik tedavisi

Koroner yavaş akım fenomeni

Kounis sendromu - Hipersensitiviteye bağlı koroner sendrom

Kronik bronşit, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı

Lead I işareti, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı

Lead, Goldberger derivasyonları

Lead, Lewis , S5 derivasyonu

Lityum

LVOT VT, Sol ventrikül çıkış yolu VT'si

Lown-Ganong-Levine (LGL) sendromu

Mitral Darlığı

Miyokardit

Miyotonik distrofi

Monitörizasyon

Multifokal atriyal taşikardi

Neonatal Ventriküler Taşikardi

Nodal ritm

Nonkompaksiyon

Normal varyantlar, EKG'de

Osborn Dalgası

Parasistol, Ventriküler

Patent Duktus Arteriosus, PDA

P dalgası

P dalgası, Geniş

Perikardın konjenital yokluğu

Perikardit, Akut

Perikardit, Kronik Konstriktif

Pnömotoraks

Preeksitasyon sendromları

PR intervali

Prematüre atım, Atriyal

Prematüre atım, Nodal (junctional)

Prematüre atım, Ventriküler

Primer Pulmoner Hipertansiyon

Propafenon toksisitesi

Pseudofüzyon, Yalancı Füzyon

Pulmoner darlık

Pulmoner embolizm, akut

QRS dalgası / kompleksi

QRS fragmentasyonu ve Anevrizma

QT intervali

QT intervali düzeltme formülleri

QT intervali, Kısa

QT interval ölçümü

QT intervali, Uzun

Quadrigemine, Ventriküler

Radyoterapi / Radyasyon Tedavisi

Repolarizasyon kuyruğu

Restitution of rate-dependent aberration

Restriktif kardiyomiyopati

R-on-T

Ritm, İdionodal (Nodal)

Ritm, Sol atriyal

R progresyon kaybı

Rule of Bigeminy, Bigemine Kuralı

RVOT VT, Sağ ventrikül çıkış yolu VT'si

S1Q3T3

S5 derivasyonu, Lewis lead

Sarkoidoz

Salvo, Ventriküler

SCN5A gen mutasyonları

Sendrom Y

Senkop

Sigara ve EKG - Sigara içiyor musunuz?

Sinoatriyal Çıkış Bloğu

Sinüs aritmisi

Sinüs bradikardisi

Sinüs taşikardisi

Sol atriyal ritm

Sol Ventrikül Anevrizma

Sotalol

SSRI

ST Çökmesi

ST Yükselmesi

Standstill, Atriyal

Strain paterni, Biventriküler

Strain paterni, Sağ ventrikül

Strain paterni, Sol ventrikül

Strain paterni ve iskemi beraberliği, Sol ventrikül

Subaortik Membran / Stenoz, Discrete

Subaraknoid kanama (SAK)

Supraventriküler bigemine

T dalgası

T dalgası değişiklikleri, İskemik

T dalgası, De Winter

Ta dalgası

Takotsubo kardiyomiyopatisi

Taşikardi, Ventriküler

Tetralojisi, Fallot

Torsades de Pointes (TdP)

TP intervali

Triküspid atrezisi

Trisiklik antidepresanlar

Tümörler, kardiyak

U dalgası

Unstabil angina pektoris

Uyku apnesi (OSA)

Ventriküler couplet

Ventriküler fibrilasyon

Ventriküler flutter

Ventriküler quadrigemine

Ventriküler Septal Defekt, VSD

Ventriküler salvo

Ventriküler taşikardi

Ventriküler triplet

Ventriküler trigemine

Ventriküler Taşikardi, Bidirectional (çift yönlü)

Ventriküler Taşikardi, Belhassen / Fasiküler / Verapamile cevap veren

Ventriküler Taşikardi, Katekolaminerjik Polimorfik

Ventriküler Taşikardi, Monomorfik

Ventriküler Taşikardi, Neonatal

Ventriküler Taşikardi, Sağ ventrikül çıkış yolundan (RVOT) kaynaklanan

Ventriküler Taşikardi, Sol ventrikül çıkış yolundan (LVOT) kaynaklanan

Ventriküler Taşikardi, Torsades de Pointes (TdP)

Ventrikülofazik sinüs aritmisi - VFSA

Verapamile duyarlı VT

Voltaj düşüklüğü

Voltaj düşüklüğü, İzole / Lokalize

VPS, End-diyastolik

VPS, İnterpole

VPS, İnterpole couplet

VPS, R-on-T

V1'de yüksek R dalgası

Wandering atriyal pacemaker

Wellens sendromu / Wellens işareti / LAD koroner T dalgası sendromu

Yalancı Füzyon, Pseudofüzyon

Yavaş akım fenomeni, Koroner

Yüklenme paterni, Sol ventrikül

Yüklenme paterni ve iskemi beraberliği, Sol ventrikül

Yüklenme paterni, Sağ ventrikül