Kalbin primer tümörleri çok nadir görülür.

  Kalpte görülen tümörler daha çok kalbe metastaz yapan kalp-dışı tümörlerdir.

  EKG bulguları tümörün kalpteki yerleşim yerine göre değişir. 
Atriyal tümörlerde

            - atriyal aritmiler (atriyal fibrilasyon, atriyal flutter dahil)

            - P dalgası veya PR segmenti anormallikleri

 
AV düğüm veya interventriküler septumu tutan tümörlerde

            - AV bloklar

            - dal blokları

 
Ventrikülü tutan tümörlerde

            - ventriküler aritmiler (ventriküler taşikardi, idioventriküler ritm, VPS, VF)

            - ani kardiyak arrest

            - akut veya eski miyokard infarktüsünü andıran ST ve T dalgası değişiklikleri

            - spesifik olmayan ST segmenti ve T dalgası anormallikleri

            - sağ prekordiyallerde ST yüksekliği (Brugada sendromu ile karışabilir)

            - düşük voltaj (miyokard harabiyetine veya perikardiyal efüzyona bağlı olarak)
Sık görülen tümör tiplerine göre EKG bulguları ve aritmiler


Rabdomiyom

  En sık görülen primer kalp tümörüdür. Hastaların çoğunda Tuberous Sclerosis da vardır.

  Hastaların %13'ünde aritmiler izlenir.

 
Ventriküler taşikardi atakları %16 oranında bildirilmiştir.

      Yıllar içinde tümör küçüldükçe ventriküler aritmiler de kaybolabilir.

  Asemptomatik
pre-eksitasyon (WPW sendromu) görülebilir.

      Yıllar içinde tümör küçüldükçe pre-eksitasyon örneği de kaybolabilir.

 
Supraventriküler taşikardi atakları daha seyrek görülür.Fibrom

  Hastaların %32'sinde aritmiler görülür.

  Bu aritmilerin %64'ü
ventriküler taşikardi şeklindedir.

  Ventriküler taşikardinin morfolojisi tümörün yerleşimi ile uyumludur.

  T dalgası değişiklikleri görülebilir.
Referanslar

  Chou's Electrocardiography in Clinical Practice.

      Adult and Pediatric. 5th ed. Philadelphia. WB Saunders. 2001.

  BMC Cardiovasc Disord 2018;18(1):142.

  Cardiovascular Pathology 2012;21:120-127

  J Am Coll Cardiol 2011;58:1903-1909.

  International Journal of Cardiology 2008;130:e22-e24

  Heart, Lung and Circulation 2001;10:30-34.

  Rev Port Cardiol 2012;31:809-813.

EKG 1a. Yukarıdaki EKG, 1 yaşındaki çocuğa ait. Ekokardiyografide sol ventrikülün inferiyor, posteriyor ve lateral duvarını tutan
50mm çapında tümör tespit edildi. Holter'de akselere idioventriküler ritm ve VT atakları saptandı. Hasta Propranolol ve
Amiodaron alıyor. Yukarıdaki EKG'de inferiyorda q dalgaları ve T negatiflikleri, lateralde spesifik olmayan ST segmenti ve
T dalgası anormallikleri izleniyor.

Bu EKG, Pediatrik Kardiyoloji uzmanı Dr. Mahmut Gökdemir tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 1b. Aynı çocuğun 3.5 ay sonra çekilen EKG'si yukarıda görülüyor.
Belirgin ST segment ve T dalgası değişiklikleri olmamış.

Bu EKG, Pediatrik Kardiyoloji uzmanı Dr. Mahmut Gökdemir tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 1c. Aynı çocuğun 1 yıl sonra çekilen EKG'si yukarıda görülüyor.
VPS dışındaki atımlarda belirgin ST segment ve T dalgası değişiklikleri olmamış.
Ventriküler aritmi nedeniyle Propranolol ve Amiodaron almakta olduğu için kalp hızı olması gerekenden düşük.

Bu EKG, Pediatrik Kardiyoloji uzmanı Dr. Mahmut Gökdemir tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 2. Yukarıdaki EKG, 13 yaşındaki bir erkeğe aittir.
EKOkardiyografide posteriyor mitral annülüste tümör tespit edildi.
PR intervali hafif uzamış (1. derece AV blok).

Bu EKG, Pediatrik Kardiyoloji uzmanı Dr. Mahmut Gökdemir tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız