Tanım

  Sol Ventrikül Anevrizması (SVA): Sol ventrikül miyokardının bir kısmının balon şeklinde keseleşmesi

      ve kalp siklusu boyunca kasılmaması.

 
Diskinezi : Sol ventrikül miyokardının bir kısmının diyastolde kasılması, sistolde gevşemesi

      (paradoks hareket).

  SVA ve diskinezinin en sık sebebi geçirilmiş miyokard infarktüsleridir.
SVA'nın klinik önemi

  Kasılmayan anevrizma segmenti kalp debisine katkıda bulunmaz.

      Hatta kasılmayan segment, kasılan miyokardın ürettiği kalp debisinden de çalar.

      Bu nedenle SVA'ya genellikle kalp yetmezliği eşlik eder.

  SVA kardiyak aritmilere yol açabilir.

  SVA içindeki trombüs sistemik emboliye neden olabilir.
SVA varlığında bildirilmiş olan EKG anormallikleri

1. Kalıcı ST segment elevasyonu

2.
Fragmente QRS kompleksi

3.
aVR'de belirgin R dalgası (Goldberger işareti)

  Yukarıdaki EKG bulguları SVA için patognomonik değildir.

  Yukarıdaki EKG bulgularının görülmesi, uygun klinik zeminde SVA'yı düşündürebilir.

  Yukarıdaki EKG anormalliklerinin görülmemesi SVA olma ihtimalini dışlamaz.
Kalıcı ST segment elevasyonu

  SVA'nın en bilinen EKG bulgusu kalıcı (2 haftadan uzun) ST segment elevasyonudur.

  ST segment elevasyonu genellikle
yuvarlak (kubbeli) görünümdedir.

  ST segment elevasyonuna genellikle Q dalgaları ve negatif T dalgaları eşlik eder.

  Akut iskeminin aksine, SVA'daki ST elevasyonu kalıcıdır.

  Akut iskeminin aksine, diğer derivasyonlarda
resiprok ST çökmesi eşlik etmez.

  Ancak, SVA tanısında ST elevasyonunun sensitivite ve spesifisitesi düşüktür.

      İnfarktüs sonrasında gelişen SVA'ların yaklaşık %10'unda 0.1 mV'dan fazla ST yükselmesi

      geliştiği bildirilmiştir.

  Kalıcı ST segment elevasyonu SVA'na özgü olmayıp Diskinezide de görülür.
Fragmente QRS kompleksi

  Koroner arter hastalarında, özellikle II ve V3-V6 arasında dar QR veya fragmente QRS morfolojisinin

      (
rSR' paterni veya varyantları), görülmesi SVA'yı düşündürebilir.

  Koroner arter hastalarında bu bulgunun spesifisitesinin yüksek (>%90)

      ancak sensitivitesinin düşük (<%50) olduğu bildirilmiştir.

  Aritmojenik sağ ventrikül kardiyomiyopatisi/displazisi olan hastalarda da sağ ventrikül anevrizmaları

      görülebilir.

  Fragmente QRS kompleksinin, aritmojenik sağ ventrikül kardiyomiyopatisi/displazisi hastalarında

      aritmik olaylarla ilişkili olabileceği bildirilmiştir.
Anevrizmektomi sonrasında ST segment elevasyonuna ne olur?

  Anevrizmektomi sonrasında ST segment elevasyonunun, hastaların

                  -
%61'inde değişmediği

                  - %26'sında gerilediği

                  - %13'ünde daha da belirginleştiği

      bildirilmiştir.

  Bu nedenle SVA'larındaki ST elevasyonunun, SVA'ya komşu olan hasarlı miyokarddan kaynaklanmadığı

      ileri sürülmüştür.
Referanslar

  Eur Heart J 1994;15:1500-1504.

  Am Heart J,1965;70:753-760.

  Ann Noninvasive Electrocardiol 2006;11:132-138.

  Brit Heart J 1969;31:357-364.

  Brit Heart J 1970;32:440-448.

  J Cardiovasc Electrophysiol 2013;24:1260-1266.

  World J Cardiol 2014 April 26; 6(4): 154-174.

  Am J Cardiol 1984;53:1542-1546.

  J Electrocardiol 1984;17:75-77.

EKG 1. Yukarıdaki EKG, daha önce 2 defa akut anteriyor miyokard infarktüsü geçirmiş olan 89 yaşındaki bir erkeğe aittir.
EKOkardiyografide içinde trombüs olan apikal anevrizma ve ileri derecede sol ventrikül sistolik disfonksiyonu
(Ejeksiyon Fraksiyonu %15) tespit edildi.
Göğüs derivasyonlarında Q dalgaları ve kubbeli ST segment elevasyonu izleniyor.
V4 ile V6 arasında negatif T dalgaları da var.
aVR'de belirgin R dalgası mevcut (Goldberger işareti).
II ve III'de interatriyal blok da izleniyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 2. Yukarıdaki özet EKG, daha önce akut inferiyor miyokard infarktüsü geçirmiş olan 44 yaşındaki bir erkeğe aittir.
Akut infarktüs sırasında bu hastanın RCA ve LAD koroner arterlerine stentler implante edilmişti.
EKOkardiyografide sol ventrikül inferiyor duvarında büyük bir anevrizma tespit edildi.
Derivasyon II, III ve aVF'de fragmente QRS kompleksi, Q dalgaları, minimal ST yüksekliği ve negatif T dalgaları var.

EKG 3. Yukarıdaki EKG, daha önce akut anteriyor miyokard infarktüsü geçirmiş olan 41 yaşındaki bir erkeğe aittir.
V3 ile V4'te fragmente QRS izleniyor, ancak tipik ST segment elevasyonu görülmüyor.
EKOkardiyografide apikal SVA tespit edildi.
Tipik EKG bulgularının görülememesi SVA olasılığını dışlamaz.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 4. Yukarıdaki özet EKG, daha önce akut anteriyor miyokard infarktüsü geçirmiş olan 66 yaşındaki bir erkeğe aittir.
V2 ile V6 arasında kubbeli ST yükselmesine V3 ile V6 arasında T negatifliği de eşlik ediyor.
EKOkardiyografide apikal SVA tespit edildi.
V4 ile V6 arasındaki fragmente QRS kompleksleri de SVA tanısını destekliyor.

EKG 5. Yukarıdaki EKG, 8 yıl önce akut anteriyor miyokard infarktüsü geçirmiş olan 75 yaşındaki bir kadına aittir.
Göğüs derivasyonlarında Q dalgaları ve ST segment elevasyonu var.
EKOkardiyografide apikal SVA tespit edildi.
Fragmente QRS kompleksleri, Goldberger işareti ve negatif T dalgaları bu örnekte görülmüyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 6. Yukarıdaki EKG, 7 yıl önce akut anteriyor miyokard infarktüsü geçirmiş olan 59 yaşındaki bir erkeğe aittir.
EKOkardiyografide sol ventrikülün apeksinde ve anteriyor septumunda anevrizma tespit edildi.
Sadece V1 ile V2'de ST segment elevasyonu, V2 ile V6 arasında da T negatifliği var.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 7. Yukarıdaki EKG, daha önce akut anteriyor miyokard infarktüsü geçirmiş olan 49 yaşındaki bir erkeğe aittir.
Göğüs derivasyonlarında Q dalgaları, kubbeli ST elevasyonu ve negatif T dalgaları var.
EKOkardiyografide büyük bir apikal SVA ve ileri derecede sol ventrikül sistolik disfonksiyonu (Ejeksiyon Fraksiyonu %30)
izlendi.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 8. Yukarıdaki özet EKG, daha önce akut inferiyor miyokard infarktüsü geçirmiş olan 59 yaşındaki bir erkeğe aittir.
EKOkardiyografide inferiyor SVA ve sol ventrikül sistolik disfonksiyonu (Ejeksiyon Fraksiyonu %38) tespit edildi.
II, III ve aVF'de
kubbeli ST segment elevasyonu, Q dalgaları ve fragmente QRS kompleksleri var.

EKG 9a. Yukarıdaki EKG, 8 yıl önce akut anteriyor miyokard infarktüsü geçirmiş olan 71 yaşındaki bir erkeğe aittir.
Hastada 3-damar (yaygın) koroner arter hastalığı ve sol ana koroner arter hastalığı tespit edilmiştir.
Akut alt duvar miyokard infarktüsü ve minimal kardiyak enzim yüksekliği ile kliniğe kabul edilmiştir.
Yukarıdaki EKG, hastaya koroner arter bypass ameliyatı yapılmadan önce kaydedilmiştir.
II, III ve aVF'de Q dalgaları, minimal
ST elevasyonu ve negatif T dalgaları var.
Bu derivasyonlarda ayrıca fragmente QRS kompleksleri de izleniyor. ,
Bu bulgular ilk anda SVA'yı düşündürebilir. Ancak o sırada yapılan EKOkardiyografide SVA tespit edilmedi.
SVA tanısını akla getirirken öncelikle kalıcı (en az 2 hafta) ve kubbeli ST elevasyonu aranmalıdır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 9b. Yukarıdaki EKG, bir önceki EKG'deki ile aynı hastaya ait olup ameliyattan 3 ay sonra kaydedilmiştir.
EKOkardiyografide hala SVA tespit edilememiştir.
Bu EKG'de, inferiyordaki q dalgaları küçülmüş ve T negatifliği de kaybolmuştur.
Sadece minimal ST elevasyonu (
kubbeli olmayan) devam etmektedir.
Bu örnekte de görüldüğü gibi SVA tanısında EKG bulguları %100 sensitif ve spesifik değildir.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
Sayfa 1 - Sayfa 2 - Sayfa 3