Tanım

  Sol Ventrikül Anevrizması (SVA): Sol ventrikül miyokardının bir kısmının balon şeklinde keseleşmesi ve kalp siklusu boyunca kasılmaması.

 
Diskinezi : Sol ventrikül miyokardının bir kısmının diyastolde kasılması, sistolde gevşemesi (paradoks hareket).

  SVA ve diskinezinin en sık sebebi geçirilmiş miyokard infarktüsleridir.
SVA'nın klinik önemi

  Kasılmayan anevrizma segmenti kalp debisine katkıda bulunmaz. Hatta kasılmayan segment, kasılan miyokardın ürettiği kalp debisinden de çalar. Bu nedenle SVA'ya genellikle kalp yetmezliği eşlik eder.

  SVA kardiyak aritmilere yol açabilir.

  SVA içindeki trombüs sistemik emboliye neden olabilir.
SVA varlığında bildirilmiş olan EKG anormallikleri

1. Kalıcı ST segment elevasyonu

2.
Fragmente QRS kompleksi

3.
aVR'de belirgin R dalgası (Goldberger işareti)

  Yukarıdaki EKG bulguları SVA için patognomonik değildir.

  Yukarıdaki EKG bulgularının görülmesi, uygun klinik zeminde SVA'yı düşündürebilir.

  Yukarıdaki EKG anormalliklerinin görülmemesi SVA olma ihtimalini dışlamaz.
Kalıcı ST segment elevasyonu

  SVA'nın en bilinen EKG bulgusu kalıcı (2 haftadan uzun) ST segment elevasyonudur.

  ST segment elevasyonu genellikle
yuvarlak (kubbeli) görünümdedir.

  ST segment elevasyonuna genellikle Q dalgaları ve negatif T dalgaları eşlik eder.

  Akut iskeminin aksine, SVA'daki ST elevasyonu kalıcıdır.

  Akut iskeminin aksine, diğer derivasyonlarda
resiprok ST çökmesi eşlik etmez.

  Ancak, SVA tanısında ST elevasyonunun sensitivite ve spesifisitesi düşüktür. İnfarktüs sonrasında gelişen SVA'ların yaklaşık %10'unda 0.1 mV'dan fazla ST yükselmesi geliştiği bildirilmiştir.

  Kalıcı ST segment elevasyonu SVA'na özgü olmayıp Diskinezide de görülür.
Fragmente QRS kompleksi

  Koroner arter hastalarında, özellikle II ve V3-V6 arasında dar QR veya fragmente QRS morfolojisinin (rSR' paterni veya varyantları), görülmesi SVA'yı düşündürebilir.

  Koroner arter hastalarında bu bulgunun spesifisitesinin yüksek (>%90) ancak sensitivitesinin düşük (<%50) olduğu bildirilmiştir.

  Aritmojenik sağ ventrikül kardiyomiyopatisi/displazisi olan hastalarda da sağ ventrikül anevrizmaları görülebilir.

  Fragmente QRS kompleksinin, Aritmojenik sağ ventrikül kardiyomiyopatisi/displazisi hastalarında aritmik olaylarla ilişkili olabileceği bildirilmiştir.
Anevrizmektomi sonrasında ST segment elevasyonuna ne olur?

  Anevrizmektomi sonrasında ST segment elevasyonunun, hastaların

                  -
%61'inde değişmediği

                  - %26'sında gerilediği

                  - %13'ünde daha da belirginleştiği

      bildirilmiştir.

  Bu nedenle SVA'larındaki ST elevasyonunun, SVA'ya komşu olan hasarlı miyokarddan kaynaklanmadığı ileri sürülmüştür.
Referanslar

  Eur Heart J 1994;15:1500-1504.

  Am Heart J,1965;70:753-760.

  Ann Noninvasive Electrocardiol 2006;11:132-138.

  Brit Heart J 1969;31:357-364.

  Brit Heart J 1970;32:440-448.

  J Cardiovasc Electrophysiol 2013;24:1260-1266.

  World J Cardiol 2014 April 26; 6(4): 154-174.

  Am J Cardiol 1984;53:1542-1546.

  J Electrocardiol 1984;17:75-77.

EKG 1. Yukarıdaki EKG, daha önce 2 defa akut anteriyor miyokard infarktüsü geçirmiş olan 89 yaşındaki bir erkeğe aittir.
EKOkardiyografide içinde trombüs olan apikal anevrizma ve ileri derecede sol ventrikül sistolik disfonksiyonu
(Ejeksiyon Fraksiyonu %15) tespit edildi.
Göğüs derivasyonlarında Q dalgaları ve kubbeli ST segment elevasyonu izleniyor.
V4 ile V6 arasında negatif T dalgaları da var.
aVR'de belirgin R dalgası mevcut (Goldberger işareti).
II ve III'de interatriyal blok da izleniyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 2. Yukarıdaki özet EKG, daha önce akut inferiyor miyokard infarktüsü geçirmiş olan 44 yaşındaki bir erkeğe aittir.
Akut infarktüs sırasında bu hastanın RCA ve LAD koroner arterlerine stentler implante edilmişti.
EKOkardiyografide sol ventrikül inferiyor duvarında büyük bir anevrizma tespit edildi.
Derivasyon II, III ve aVF'de fragmente QRS kompleksi, Q dalgaları, minimal ST yüksekliği ve negatif T dalgaları var.

EKG 3. Yukarıdaki EKG, daha önce akut anteriyor miyokard infarktüsü geçirmiş olan 41 yaşındaki bir erkeğe aittir.
V3 ile V4'te fragmente QRS izleniyor, ancak tipik ST segment elevasyonu görülmüyor.
EKOkardiyografide apikal SVA tespit edildi.
Tipik EKG bulgularının görülememesi SVA olasılığını dışlamaz.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 4. Yukarıdaki özet EKG, daha önce akut anteriyor miyokard infarktüsü geçirmiş olan 66 yaşındaki bir erkeğe aittir.
V2 ile V6 arasında kubbeli ST yükselmesine V3 ile V6 arasında T negatifliği de eşlik ediyor.
EKOkardiyografide apikal SVA tespit edildi.
V4 ile V6 arasındaki fragmente QRS kompleksleri de SVA tanısını destekliyor.

EKG 5. Yukarıdaki EKG, 8 yıl önce akut anteriyor miyokard infarktüsü geçirmiş olan 75 yaşındaki bir kadına aittir.
Göğüs derivasyonlarında Q dalgaları ve ST segment elevasyonu var.
EKOkardiyografide apikal SVA tespit edildi.
Fragmente QRS kompleksleri, Goldberger işareti ve negatif T dalgaları bu örnekte görülmüyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 6. Yukarıdaki EKG, 7 yıl önce akut anteriyor miyokard infarktüsü geçirmiş olan 59 yaşındaki bir erkeğe aittir.
EKOkardiyografide sol ventrikülün apeksinde ve anteriyor septumunda anevrizma tespit edildi.
Sadece V1 ile V2'de ST segment elevasyonu, V2 ile V6 arasında da T negatifliği var.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 7. Yukarıdaki EKG, daha önce akut anteriyor miyokard infarktüsü geçirmiş olan 49 yaşındaki bir erkeğe aittir.
Göğüs derivasyonlarında Q dalgaları, kubbeli ST elevasyonu ve negatif T dalgaları var.
EKOkardiyografide büyük bir apikal SVA ve ileri derecede sol ventrikül sistolik disfonksiyonu (Ejeksiyon Fraksiyonu %30)
izlendi.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 8. Yukarıdaki özet EKG, daha önce akut inferiyor miyokard infarktüsü geçirmiş olan 59 yaşındaki bir erkeğe aittir.
EKOkardiyografide inferiyor SVA ve sol ventrikül sistolik disfonksiyonu (Ejeksiyon Fraksiyonu %38) tespit edildi.
II, III ve aVF'de
kubbeli ST segment elevasyonu, Q dalgaları ve fragmente QRS kompleksleri var.

EKG 9a. Yukarıdaki EKG, 8 yıl önce akut anteriyor miyokard infarktüsü geçirmiş olan 71 yaşındaki bir erkeğe aittir.
Hastada 3-damar (yaygın) koroner arter hastalığı ve sol ana koroner arter hastalığı tespit edilmiştir.
Akut alt duvar miyokard infarktüsü ve minimal kardiyak enzim yüksekliği ile kliniğe kabul edilmiştir.
Yukarıdaki EKG, hastaya koroner arter bypass ameliyatı yapılmadan önce kaydedilmiştir.
II, III ve aVF'de Q dalgaları, minimal
ST elevasyonu ve negatif T dalgaları var.
Bu derivasyonlarda ayrıca fragmente QRS kompleksleri de izleniyor. ,
Bu bulgular ilk anda SVA'yı düşündürebilir. Ancak o sırada yapılan EKOkardiyografide SVA tespit edilmedi.
SVA tanısını akla getirirken öncelikle kalıcı (en az 2 hafta) ve kubbeli ST elevasyonu aranmalıdır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 9b. Yukarıdaki EKG, bir önceki EKG'deki ile aynı hastaya ait olup ameliyattan 3 ay sonra kaydedilmiştir.
EKOkardiyografide hala SVA tespit edilememiştir.
Bu EKG'de, inferiyordaki q dalgaları küçülmüş ve T negatifliği de kaybolmuştur.
Sadece minimal ST elevasyonu (
kubbeli olmayan) devam etmektedir.
Bu örnekte de görüldüğü gibi SVA tanısında EKG bulguları %100 sensitif ve spesifik değildir.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 10. Yukarıdaki özet EKG, daha önce akut inferiyor miyokard infarktüsü geçirmiş olan 76 yaşındaki bir erkeğe aittir.
Üç-damar (yaygın) koroner arter hastalığı tespit edilmiş olan bu hastada RCA ve Cx koroner arterleri tam tıkalıdır.
EKOkardiyografide sol ventrikül inferiyor duvarında anevrizma ve ciddi mitral yetmezliği izlenen hastada
sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu da %35 (düşük) olarak ölçülmüştür.
Derivasyon II, III ve aVF'de fragmente QRS kompleksleri var. Son ikisinde ayrıca negatif T dalgaları da mevcut.
Fragmente QRS kompleksleri lateral derivasyonlarda da görülüyor.
ST segment elevasyonu veya Goldberger işareti bulunmuyor.

EKG 11. Yukarıdaki EKG, daha önce akut anteriyor miyokard infarktüsü geçirmiş olan 69 yaşındaki bir erkeğe aittir.
Akut infarktüs sırasında LAD ve Cx koroner arterlerine stent implante edilmişti.
EKOkardiyografide sol ventrikülde büyük bir apikal anevrizma izlenen hastada
sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu da %25 (düşük) olarak ölçülmüştür.
V1 ile V3 arasında Q dalgaları ve
ST segment elevasyonu var.
Bazı göğüs derivasyonlarında negatif T dalgaları da görülüyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 12. Yukarıdaki EKG, daha önce akut anteriyor miyokard infarktüsü geçirmiş olan 65 yaşındaki bir erkeğe aittir.
C1 ile C3 arasında ST segment elevasyonu var.
C2 ile C4 arasında fragmente QRS kompleksleri görülüyor.
EKOkardiyografide sol ventrikülde apikal anevrizma izlendi.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 13. Yukarıdaki EKG, 12 yıl önce akut anteriyor miyokard infarktüsü geçirmiş olan 59 yaşındaki bir erkeğe aittir.
EKOkardiyografide sol ventrikül anteriyor duvarı ve interventriküler septumda anevrizma izlendi.
Intraventriküler iletim defekti mevcut.
Kubbeli ST elevasyonu ve fragmente QRS kompleksleri var. VPS de fragmentasyon gösteriyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 14. Yukarıdaki EKG, daha önce inferiyor miyokard infarktüsü geçirmiş olan 72 yaşındaki hipertansif bir erkeğe aittir.
EKOkardiyografide sol ventrikül inferiyor ve posteriyor duvarların bazal kısımlarında anevrizma izlendi.
Derivasyon II, III ve aVF'de minimal
kubbeli ST elevasyonu ve negatif T dalgaları var.
II ve III'te ayrıca fragmente QRS kompleksleri (rSr' paterni) de var.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 15. Yukarıdaki EKG, daha önce akut anteriyor miyokard infarktüsü geçirmiş olan 70 yaşındaki bir kadına aittir.
Bu hastaya daha sonra LAD ve Cx koroner arterleri için bypass ameliyatı yapıldı.
EKOkardiyografide sol ventrikülde apikal anevrizma izlenen hastada
sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu da %40 (düşük) olarak ölçülmüştür.
Prekordiyal derivasyonlarda Q dalgaları, V1 ile V3 arasında
kubbeli ST elevasyonu ve negatif T dalgaları var.
V3'te ayrıca
fragmente QRS kompleksleri de var.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 16. Yukarıdaki EKG, daha önce akut inferiyor miyokard infarktüsü geçirmiş olan 58 yaşındaki bir kadına aittir.
EKOkardiyografide sol ventrikül inferiyor duvarında anevrizma tespit edilmiştir.
İnferiyor derivasyonlarda
kubbeli ST elevasyonu, Q dalgaları ve negatif T dalgaları var.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 17. Yukarıdaki EKG, daha önce akut anteriyor miyokard infarktüsü geçirmiş olan 43 yaşındaki bir erkeğe aittir.
V4 ile V6 arasında Q dalgaları, V1 ile V4 arasında da kubbeli ST segment elevasyonu mevcut.
V2 ile V6 arasında negatif T dalgaları var.
Ayrıca V3 ile V4'te fragmente QRS kompleksleri olup V3'te rSr' paterni izleniyor.
EKOkardiyografide sol ventrikülde büyük bir apikal anevrizma tespit edilmiş ve EF %30 olarak hesaplanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 18. Yukarıdaki EKG, daha önce akut anteriyor miyokard infarktüsü geçirmiş olan 61 yaşındaki bir kadına aittir.
İnfarktüs sırasında LAD arterine stent implante edilmiş olup bu EKG akut infarktüsten 2 ay sonra kaydedilmiştir.
V1 ile V2'de Q dalgaları, V1 ile V3 arasında da kubbeli ST elevasyonu ve negatif T dalgaları mevcut.
EKOkardiyografide sol ventrikülde apikal anevrizma tespit edilmiş ve EF %40 olarak hesaplanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 19. Yukarıdaki EKG, 10 ay önce akut anteriyor miyokard infarktüsü geçirmiş olan 58 yaşındaki bir erkeğe aittir.
Hasta, miyokard infarktüsünün 6. saatinde (geç dönemde) hastaneye başvurmuştur.
Koroner anjiyografide LAD arterin çıkışta tam tıkalı olduğu ve Circumflex koroner arterin Obtus Marginal dalında da
ciddi darlık olduğu gözlenmiştir. İnfarktüsten 10 ay sonra hastada büyük bir sol ventrikül anevrizması olduğu tespit edilmiş ve
sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu yaklaşık olarak %15 ölçülmüştür.
Dilate sol ventrikül ve büyük bir apikal anevrizmaya rağmen EKG'de tipik ST yükselmesi veya QRS fragmentasyonu görülmüyor.
Goldberger işareti ve sol atriyal anormallik bulguları izleniyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 20. Yukarıdaki özet EKG, 5 ay önce RCA'dan akut inferiyor miyokard infarktüsü geçirmiş orta yaşlı bir erkeğe aittir.
Hastada inferiyorda pseudoanevrizma, 3. derece (ciddi) mitral yetmezliği tespit edildi.
Klinik olarak kalp yetmezliği mevcuttu. Bu EKG'den sonra hastaya aynı seansta mitral kapak replasmanı, pseudoanevrizma
rezeksiyonu ve RCA'ya safen bypass greft operasyonu yapıldı.
İnferiyorda QRS fragmentasyonu ve kubbeli ST elevasyonu izleniyor.

EKG 21a. Yukarıdaki EKG, daha önce akut anteriyor miyokard infarktüsü geçirmiş olan 60 yaşındaki bir erkeğe aittir.
EKOkardiyografide anteriyor septum, iVS ve apekste anevrizma tespit edildi.
Bu bölgelerdeki miyokard dokusu incelmiş olup skar oluşumunu düşündürüyordu.
Sol ventrikül ileri derecede deprese olup ejeksiyon fraksiyonu %20 olarak ölçüldü.
V2-V6 arasındaki derivasyonlarda küçük q dalgaları, V1-V4 arasında ST yüksekliği görülüyor.
Ayrıca V4 ile V5'de
QRS fragmentasyonu mevcut.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 21b. Aynı hastanın özet EKG'si yukarıda izleniyor.

EKG 22a. Yukarıdaki EKG, 64 yaşındaki bir erkeğe ait olup koroner bypass ameliyatından hemen önce kaydedilmiştir.
V1-V3 arasında belirgin Q dalgaları, V4'de ise silik q dalgası var.
EKOkardiyografi ile sol ventrikül apeksinde ve interventriküler septumunda anevrizma tespit edildi.
V1 ile V2'de kubbeli ST segment elevasyonu izleniyor (V2'de zor farkediliyor).

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 22b. Aynı hastada 20 mm/mV kalibrasyonunda kaydedilen EKG yukarıda görülüyor.
V2'deki kubbeli ST segment elevasyonu 20 mm/mV kalibrasyonunda daha belirgin görülüyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 22c. Aynı hastanın özet EKG'si yukarıda izleniyor.

EKG 23a. Yukarıdaki EKG, daha önce akut inferiyor miyokard infarktüsü geçirmiş olan 75 yaşındaki bir kadına aittir.
Hastaya geçmişte koroner arter bypass ameliyatı da yapılmıştır.
İnferiyor derivasyonlarda Q dalgaları, negatif T dalgaları ve
fragmente QRS kompleksleri izleniyor.
EKOkardiyografide sol ventrikülün inferiyor duvarında anevrizma tespit edildi.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 23b. Aynı hastanın özet EKG'si yukarıdadır (EKG 23a).
Fragmente QRS komplekslerine dikkat.