Mitral stenozun diyagnostik EKG bulgusu yoktur.

  Mitral darlığı hafif olanlarda EKG normal olabilir.

  Öte yandan, orta veya ciddi mitral darlığı hastalarında genellikle spesifik olmayan EKG bulguları bulunur.

  Bu EKG anormallikleri, mitral darlığının ilerlemesi sırasında ortaya çıkan hemodinamik değişikliklere

      bağlı olarak gelişir.

  Mitral darlığı hastasında 12 saniyelik istirahat EKG'si normal olsa bile, 24-saatlik ambulatuvar EKG (Holter)

      kayıtlarında sıklıkla
kısa süreli aritmi ataklarına rastlanır.

  Özellikle yaşlı hastalarda, eşlik eden kalp kapak / koroner arter hastalığı veya sistemik arteriyel

      hipertansiyon olması EKG bulgularını daha da farklı kılabilir.
Mitral stenozda görülebilen EKG anormallikleri:

  Sol atriyal anormallik

  Sağ ventrikül hipertrofisine ait EKG bulguları

  Sağ ventrikül dilatasyonuna bağlı gelişen sağ dal bloğu

  Biatriyal anormallik

  İnteratriyal blok

  Atriyal fibrilasyon

  Left atrial standstill (by intrakardiyak EKG kaydı ile)
İstirahat EKG'si normal olan sinüs ritmindeki mitral darlığı hastalarında ambulatuvar EKG (Holter) monitörizasyonu ile tespit edilebilen süreksiz aritmiler:

  Atriyal fibrilasyon

  Atriyal flutter

  Multifokal atriyal taşikardi

  Ektopik atriyal ritm ve ektopik atriyal taşikardi
Perkütan mitral balon valvüloplasti sırasında gelişebilen EKG anormallikleri:

  Atriyoventriküler bloklar.

  Akut miyokard iskemisine ait EKG bulguları (kapaktan kopan parçaların koroner embolisine bağlı olarak).
Perkütan mitral balon valvüloplasti sonrasında gelişebilen EKG değişikliği:

  Sol atriyal anormallik EKG bulgusu gerileyebilir.Referanslar

  J Heart Valve Dis 2011;20:619-623.

  Eur Heart J 1987;8:164-170.

  Cathet Cardiovasc Diagn 1990;21:7-9.

  Clin Cardiol 1988;11:793-796.

  Rev Esp Cardiol 1990;43:56-58.

  Arq Bras Cardiol 2006;87:359-363.

  Europace 2012;14:954-961.

  Eur Heart J 2008;29:2234-2243.

  Heart 2003;89:1173.

EKG 1. Yukarıdaki özet EKG, hafif mitral darlığı olan 68 yaşındaki bir kadına aittir.
Ekokardiyografide mitral kapak alanı 2 cm2 olarak ölçülmüştür.
Yukarıdaki özet EKG normaldir. Bu örnekte de görüldüğü gibi izole hafif mitral darlığında EKG değişiklikleri görülmeyebilir.

EKG 2. Yukarıdaki EKG, mitral darlığı bulunan 66 yaşındaki bir erkeğe aittir.
EKOkardiyografi ile kapak alanı 1.8 cm2 olarak ölçülmüştür.
İnteratriyal blok izleniyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 3. Yukarıdaki EKG, ciddi mitral darlığı olan 26 yaşındaki bir erkeğe aitir.
EKOkardiyografi ile kapak alanı 1.1 cm2 olarak ölçülmüştür.
Böyle genç yaşlarda, mitral darlığına koroner arter hastalığı veya sistemik hipertansiyonun eşlik ettiği genellikle görülmez.
Bu genç hastada sadece ciddi mitral darlığı olup mitral yetmezliği saptanmadı.
EKG'de biatriyal dilatasyon ve sağ ventrikül hipertrofisini düşündüren bulgular izleniyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 4. Yukarıdaki EKG, mitral darlığı ve akut koroner sendrom tanıları alan 50 yaşındaki bir erkeğe aittir.
Proksimalden tam tıkalı olan sağ koroner artere stent uygulamasından yaklaşık 10 dakika önce kaydedilmiştir.
Ertesi gün, EKOkardiyografi ile mitral kapak alanı 1.3 cm2 olarak ölçüldü.
Tip 3 (tam) interatriyal blok, sol atriyal anormallik ve anteriyordaki P dalgalarında çentiklenme izleniyor.

EKG 5. Yukarıdaki EKG, mitral darlığı olan 60 yaşındaki bir kadına aittir. Ritm atriyal fibrilasyon.
EKOkardiyografide kapak alanı 1.3 cm2 olarak ölçüldü.
Bu hastada sadece atriyumlar dilate olup ventrikül boyutları normal idi.


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 6. Yukarıdaki EKG, mitral darlığı olan 55 yaşındaki bir kadına aittir. Ritm atriyal fibrilasyon.
EKOkardiyografide kapak alanı 1.5 cm2 olarak ölçüldü.
Ayrıca ciddi triküspid yetmezliği de tespit edildi.
Sadece atriyumlar değil, sağ ventrikül de ileri derecede dilate idi.
Sağ ventrikül dilatasyonu varlığında sağ dal bloğunun görülmesi nadir değildir.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 7. Mitral darlığına eşlik eden hastalıklar EKG bulgularını da modifiye edebilir.
Yukarıdaki EKG, mitral darlığının yanısıra
koroner arterden pulmoner artere fistülü olan 74 yaşındaki bir erkeğe aittir.
EKOkardiyografide kapak alanı 1.2 cm2 olarak ölçüldü.
Bu hastada ayrıca sol ventrikül dilate ve sistolik fonksiyonu deprese idi.
V4'deki
R dalgasının amplitüdü 64mm.

EKG 8a. Yukarıdaki özet EKG 52 yaşındaki bir erkeğe aittir. Bu hastaya ilk defa 2 hafta önce mitral darlığı tanısı konmuş ve
mitral kapak alanı 0.7 cm2 olarak ölçülmüştür (ciddi mitral darlığı). Geniş ve fragmente P dalgaları interatriyal bloğu gösteriyor.
P dalgasının süresi 4 küçük kareden daha fazla (>160msn).
P dalgasının ilk kısmı ve P dalgasının ikinci kısmı ayırdedilebiliyor.EKG 8b. Aynı hasta bir hafta sonra çarpıntı şikayeti ile başvurduğunda yukarıdaki EKG kaydedildi.
İnteratriyal blok varlığında atriyal fibrilasyon gelişme riski artmaktadır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 9. Yukarıdaki EKG, mitral darlığı olan 39 yaşındaki bir erkeğe aittir.
Tip 1 interatriyal blok (geniş P dalgası) en iyi derivasyon II'de görülüyor.
PR intervali uzamış (1. derece AV blok).
EKOkardiyografide ciddi mitral kapak darlığı, sol atriyal genişleme ve orta derece pulmoner hipertansiyon saptandı.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız