Tanı kriterleri

  EKG'de sinüs dalgasına benzer bir patern vardır.

  Bu paternde QRS kompleksi, ST segmenti ve T dalgası birbirlerinden ayırt edilemez.

      Bu özelliği ile ventriküler taşikardiden (VT) ayrılır.

  Kalp hızı genellikle
> 200/dakika .


Klinik önemi

  Kalp hızının 200/dakika üzerinde olması diyastol süresini kısaltır, ventrikül doluşunu azaltır,

      kalp debisi düşer ve hemodinamik bozulmaya (bilinç kaybı) yol açar.

  Genellikle ventrikül fibrilasyonu gelişmeden hemen önce, kısa süreli olarak görülür.

      Bu sebeple EKG'de yakalanması çok zordur.

EKG 1. EKG trasesinin sol yarısında
ventriküler flutter izleniyor. QRS kompleksi, ST segmenti ve T dalgalarını ayırd etmek
mümkün değil. Ventriküler flutter trasesi sinüs paterni şeklinde izleniyor. Trasenin sağ yarısında da görüldüğü üzere ventrikü-
ler flutter
ventriküler fibrilasyon a dönüşüyor. Ventrikül fibrilasyonunda ise tam bir kaos olup birbirine benzeyen QRS komp-
leksleri dahi yok. Defibrilatörden alınan bu kaydın son kısmında, hastaya
210 joule ile defibrilasyon yapılıyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 2. Yukarıdaki ritm trasesi, dal bloğu ve atriyal fibrilasyonu (AF) olan bir hastaya akut miyokard infarktüsü sırasında
koroner anjiyografi yapılırken kaydedildi. AF nedeniyle RR aralıkları düzensiz. Bu yönüyle ventriküler flutter'dan ayrılıyor.