Tanı kriterleri

  QT interval uzaması varlığında gelişen polimorfik ventriküler taşikardi dir.

  QT interval uzaması olmadan gelişen polimorfik ventriküler taşikardiler TdP olarak kabul edilmez.

  TdP'nin polimorfik taşikardisinde
QRS aksı birkaç atımdan sonra yavaş yavaş değişir. Bidirectional ventriküler taşikardi de olduğu gibi atımdan atıma 180 derecelik aks değişikliği görülmez.

  Birden fazla derivasyondan kayıt yapılırsa bazı derivasyonlarda tipik polimorfik VT gibi görülebilirken, diğer bazı derivasyonlarda ise monomorfik ventriküler taşikardi gibi görülebilir.

  TdP'nin hızı genellikle
200-250/dakika olup 150-300 arasında değişir.

  TdP
genellikle kendiliğinden sonlanırsa da nadiren ventrikül fibrilasyonuna dönüşebilir.TdP'nin ortaya çıkmasını kolaylaştıran faktörler

  QT interval uzaması

  Hipokalemi, daha nadiren hipomagnezemi veya hipokalsemi

  Bazı ilaçlar

  Bradikardi, 2. veya 3. derece AV blok

  İntrakranial kanama

  Organofosfat zehirlenmesi

  Kadınlarda daha sık görülür.Benzer EKG örnekleri

  Open Cardiovasc Med J 2011; 5: 1-3.


EKG 1. Holter kaydında bradikardiye bağlı olarak Torsades de Pointes (TdP) gelişimi görülüyor.

Bu EKG, Dr. Peter Kukla tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 2. AV tam blok sonrası ortaya çıkan TdP izleniyor.

Bu EKG, Dr. Peter Kukla tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 3. Yukarıdaki EKG, sotalol kullanımına bağlı olarak QT interval uzaması ve daha sonra da Torsades de pointes gelişen
78 yaşındaki bir kadına ait.

Bu EKG, Dr. Peter Kukla tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 4.
Coupling intervali kısa olan ( short coupled ) Torsades de Pointes (TdP) atağı.

Bu EKG, Dr. Antoine Leenhardt tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 5. Yukarıdaki EKG, akut miyokard infarktüsü geçirmekte olan 77 yaşındaki iskemik kardiyomiyopati hastasına aittir.
Torsades de Pointes (TdP) görülüyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 6a. Yukarıdaki EKG, iki gündür Levofloxasin tedavisi almakta olan 91 yaşındaki bir kadına aittir.
Torsades de Pointes (TdP) atağı izleniyor.

Bu EKG,
Texas Heart Institute Journal'dan izin alınarak kullanılmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

Texas Heart Institute Journal'ın ilgili makalesine ulaşmak için buraya tıklayınız
EKG 6b. Aynı hastada, bir dakika içinde tekrarlanan EKG yukarıda görülüyor.
Torsades de Pointes (TdP) atağı kendiliğinden sonlanarak sinüs ritmine dönmüş.
aVL ile V1-V2'de Q dalgaları, aVL ile V1-V4 arasında ST yükselmesi, sık VPS ve uzun QT intervali izleniyor.
Bu EKG'den sonra akut koroner sendrom ön tanısıyla hastaya acil koroner anjiyografi yapılmış ve
sadece minimal kenar düzensizliği tespit edilmiş. Kardiyak enzimlerde yükselme olmamış.

Bu EKG,
Texas Heart Institute Journal'dan izin alınarak kullanılmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

Texas Heart Institute Journal'ın ilgili makalesine ulaşmak için buraya tıklayınız