EKG bulguları

  V1-V4 arasında negatif T dalgaları (en sık)

  III ve aVF'de T negatifliği

  Sağ aks sapması ( > +90 derece )

  S1Q3T3 paterni:

                  derivasyon I'de S dalgası

                  derivasyon III'de Q dalgası

                  derivasyon III'te negatif T dalgası

  Tam veya kısmi sağ dal bloğu.

  Sağ atriyal anormallik.
Klinik önemi

  Akut pulmoner emboli düşünülen hastalarda EKG'de sağ ventriküler yüklenme paterninin görülmesi

      kötü prognozu gösterir.
Referans

  Am J Med 2009;122:257-264.

EKG 1. Yukarıdaki EKG, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) olan 82 yaşındaki bir kadına ait. Bilinen koroner arter
hastalığı yok. Daha önce koroner anjiyografi olmamış. Nefes darlığı ile başvurduğu hastanede yapılan ekokardiyografide
sağ ventrikül ve sağ atriyum ileri derecede dilate (sağ boşluklar sol boşlukların 2-3 katı genişlikte) tespit edildi.
Sol ventrikül sistolik fonksiyonu normal olup interventriküler septum sola deviye idi.
EKG'de kronik akciğer hastalığı ve sağ ventriküler yüklenmeyi düşündüren bulgular mevcut: sağ aks sapması, S1Q3T3 paterni,
sağ prekordiyallerde ve III ile aVF'de negatif asimetrik T dalgaları.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız