U dalgası

  T dalgasından hemen sonra gelen düşük amplitüdlü bir dalgadır.

  U dalgasından amplitüdü (yüksekliği) genellikle QRS kompleksinin amplitüdünün
%11'ini geçmez.

  Genellikle
V2, V3'te görülür.

 
Bradikardi olduğunda daha kolay ortaya çıkar. Bradikardi U dalgası amplitüdünü de artırabilir.

 
Hipokalemide U dalgası amplitüdü (yüksekliği) artar.

 
İskemi sırasında U dalgasının belirginleşmesi (amplitüdünde artış) olabilir.

 
Digoksin, katekolaminler ve kalsiyum U dalgası amplitüdünü artırabilir.

  V2-V5 arasında negatif U dalgaları

                  - akut iskemi sırasında geçici olarak

                  - hipertansiyon varlığında

      görülebilir.

  U dalgasının T dalgası ile birleşmesi

                  - sempatik tonus artışında,

                  - epinefrin veya isoproterenol infüzyonundan sonra

                  - uzun QT sendromunda

      görülür.
Referans

  Circulation 2009;119;e241-e250.

EKG 1.
U dalgaları bradikardi varlığında, özellikle de C2 ve C3'te görülür.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 2. C2 ve C3'te
U dalgaları görülüyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 3. Üç damar hastasında (yaygın koroner arter hastalığı) C3'te
T dalgasını takip eden ve ikinci zirve yapan U dalgaları
görülüyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 4. Yukarıdaki EKG hipertansiyonu, ileri derecede sol ventrikül sistolik disfonksiyonu ve atriyal fibrilasyonu olan
yaşlı bir kadına aittir. Hasta Digoxin kullanıyor.
Hamak şeklinde ST segment çökmesi ve belirgin U dalgaları var.
Yine Digoxin'e bağlı olarak ventrikül hızı yavaşlamış. Sol dal bloğu da mevcut.
Belirgin U dalgaları Digoksin etkisi olarak da kabul edilebilir ve mutlaka Digoksin zehirlenmesini göstermez.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 5. Yukarıdaki EKG, Digoksin kullanmakta olan yaşlı bir erkek hastaya aittir.
Bu hastada daha önce LAD ve Cx koroner arterlere stent implante edilmiştir.
Hamak şeklinde ST segment çökmesi ve belirgin U dalgaları izleniyor. Ritm atriyal fibrilasyon.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 6. Üç ay önce koroner bypass ameliyatı geçirmiş olan 62 yaşındaki bir erkeğin EKG'si yukarıdadır.
Amiodaron almakta olan hastada belirgin U dalgaları ve düşük kalp hızı görülüyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız