R-on-T Fenomeni

  Bir önceki atıma ait T dalgasının üzerinde ortaya çıkan VPS'dir.

  Ventrikül repolarizasyonunun
hassas dönemine denk gelerek ventriküler taşikardi veya

      ventriküler fibrilasyona yol açabileceği kabul edilir.

  Anderson'a göre sürekli monomorfik VT'lerin yaklaşık üçte biri R-on-T VPS'ler ile başlamaktadır.

      Bu tür bir başlangıçta R-on-T şekil olarak, takip eden VT atımlarından farklı olmaktadır.
Referanslar (bazıları örnek EKG'lere linkler içerir)

  Indian Heart J 2015;67(4):392-394.

  Anaesth Intensive Care 2015;43(6):795-797.

  JA Clin Rep 2016;2(1):3.

  Proc (Bayl Univ Med Cent) 2010;23(4):361-362.

  Br Heart J 1976;38(4):415-422.

  N Engl J Med 1998;338(25):1812.

  J Cardiovasc Electrophysiol 1999;10:897-904.

EKG 1. Akut anteriyor miyokard infarktüsü geçiren bir hastada infarktüsün ilk saatlerinde ortaya çıkan R-on-T
fenomeni görülüyor.
Erken gelen VPS'nin başlangıç noktası bir önceki T dalgasının apeksine (ucuna) yakın.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 2.
Akut inferiyor miyokard infarktüsü geçiren bir hastada R-on-T fenomeni görülüyor.
Erken gelen VPS'nin başlangıç noktası bir önceki T dalgasının apeksine yakın.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 3. T dalgasının üzerinde gelen
prematüre atım (R-On-T) sinüs ritmindeki hastayı önce ventriküler taşikardiye (VT)
daha sonra da ventrikül fibrilasyonuna (VF) sokuyor.

Yukarıdaki EKG, Prof. Dr. Remzi Karaoğuz tarafından websitemize bağışlanmıştır.

EKG 4a. Yukarıdaki ritm trasesi, orta-yaşlı bir kadının 3-kanallı Holter kaydından alınmıştır.
Kısa eşlenme intervali nedeniyle
T dalgasının üzerinde gelen (R on T) sık VPS'ler izleniyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 4b. Aynı hastanın Holter kaydından başka bir kesit daha yukarıda görülüyor.
VT'yi başlatan ilk atım şekil olarak diğer ektopik atımlardan farklı.
Süreksiz VT olmasına rağmen başlangıç şekli itibariyle Anderson klasifikasyonu Tip 1'e uyuyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 4c. Aynı hastanın Holter kaydından başka bir kesit daha yukarıda görülüyor.
VT'yi başlatan ilk atım şekil olarak diğer ektopik atımlardan farklı.
Süreksiz VT olmasına rağmen başlangıç şekli itibariyle Anderson klasifikasyonu Tip 1'e uyuyor.
İlk VPS'nin eşlenme intervali (
385 ms ) ilk interektopik intervalden ( 635 ms ) daha kısadır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 5. Yukarıdaki EKG özefagus kanseri ve koroner arter hastalığı olan 67 yaşındaki bir erkeğe aittir.
EKOkardiyografide sol ventrikülde apikal anevrizma ve düşük EF (%25) tespit edildi.
QT uzaması ve
R on T görülüyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 6a. Yukarıdaki EKG, 67 yaşındaki bir erkeğe ait olup kardiyak arrest geçirmeden 4 saat önce kaydedilmiştir.
Daha önce 3 koroner stent implante edilmiş olan bu hasta aynı zamanda özefagus kanseri için de tedavi görüyordu.
Son günlerde göğüs ağısı tanımlayan hastada sol ventrikülde apikal anevrizma da tespit edilmişti.
EKG'de QT interval uzaması, yaygın T negatifliği, sık VPS ve
R-on-T izleniyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 6b. Yukarıdaki EKG, aynı hastaya ait olup EKG 6a'dan bir dakika sonra kaydedildi.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 7. Yukarıdaki 2-kanallı holter kaydında,
bazal çizgi kaymasına bağlı artefaktı cihazın bilgisayarı
yanlışlıkla
R-on-T olarak yorumlamış.
Üst sırada, ventriküler atım olarak yorumladığı yerleri de
V ile işaretlemiş.
Halbuki ortada VPS veya r-on-T yok.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız