Patofizyoloji

  Asiyanotik ASD'de shunt akımı Sol atriyum - Sağ atriyum - Sağ ventrikül yolunu izler.

  Eğer ASD küçük değilse, sol atriyum, sağ atriyum ve sağ ventrikül dilate olur.

  Değişik tip ASD olgularında, normal popülasyona göre daha sık görüldüğü bildirilmiş olan EKG anormallikleri aşağıda maddelenmiştir. Bildirilen EKG anormalliklerinin her hastada mutlaka görülmesi beklenmemelidir.

  ASD'lerde
en sık görülen EKG anormalliği sağ dal bloğu paterni veya C1'de rsR' paterni dir. Tam sağ dal bloğu daha az sıklıkta görülür.

  Büyük ASD'lerde, C1'de yüksek R veya R' dalgasının görülmesi
pulmoner hipertansiyonu düşündürür.

  Aşağıda sıralanmış olan EKG anormalliklerinin görülme ihtimali ASD'nin boyutu ile de ilgilidir. Çok küçük ASD'lerde shunt akımı çok az olacağı için hemodinamik değişikler ve dolayısıyla EKG anormalliklerinin de daha az görülmesi beklenir.
Ostium sekundum ASD

  Sağ dal bloğu paterni, sağ dal bloğu veya C1'de rsR'

  Sağ aks sapması (sağ ventriküler yüklenmeye bağlı olarak) veya normal aks.

  Sağ atriyal anormallik (çocuklarda görülmeyebilir).

  PR interval uzaması: birinci derece atriyoventriküler blok (ostium primum ASD'ye göre daha az sıklıkta).

 
Crochetage bulgusu : inferiyorda çentikli R dalgası görülmesi (ASD kapatıldıktan sonra kaybolabilir).

  Shunt çok büyükse, yetişkin hastalarda ileri derecede atriyal dilatasyona bağlı olarak atriyal fibrilasyon veya atriyal flutter gelişebilir.

  Yetişkin ASD hastalarında ameliyat ile ASD'nin kapatılması atriyal fibrilasyon gelişimini
azaltmaz .Ostium primum ASD

  C1'de rsR' paterni.

  Sol aks sapması: sol anteriyor fasikülün yokluğuna bağlıdır. ASD kapatıldıktan sonra da görülmeye devam eder.

 
Ostium sekundum ile ostium primum ASD ayırımında aks sapması önemlidir. Ostium primum ASD'de sağ aks sapmasının görülmesi beklenmez.

  Sol atriyal anormallik

  Sağ dal bloğu paterni veya sağ dal bloğu.

  Birinci derece atriyoventriküler blok görülebilir.
Sinüs venosus ASD

  Sağ aks sapması.

  Ektopik atriyal ritm görülebilir. Özellikle inferiyorda (II, III ve aVF'de)
negatif P dalgaları düşük atriyal pacemaker ritmini akla getirmelidir.Perkütan veya cerrahi yolla ASD kapatıldıktan sonra EKG'de sık görülebilen anormallikler

  Sık atriyal prematüre atım (APS).

  Supraventriküler taşikardi (SVT) atağı.

  Değişik derecede AV bloklar (nadiren AV tam blok) görülebilir. Blokların genellikle spontan olarak birkaç hafta içinde kaybolduğu bildirilmiştir.

  Sinüs venosus tipi ASD'ler kapatıldıktan sonra hasta sinüs sendromu görülebilir.
Referanslar

  Chou's Electrocardiography in Clinical Practice. Adult and Pediatric. 5th ed. Philadelphia. WB Saunders. 2001.

  J Am Coll Cardiol 1996;27:877.

  Ann Thorac Surg 1999;68:75.

  Arch Intern Med 1968;121:402.

  J Interventional Cardiac Electrophysiology 2000;4:469-474.

  J Am Coll Cardiol 2004; 43:1677-1682.

  Acc Curr J Review 2003;12:97-100.

  Am Heart J 1959;58:689.

EKG 1. Dört yaşında olup 7 mm çapında ostium sekundum tipi ASD'si olan çocuğun EKG'si yukarıda görülüyor. QRS aksı nor-
mal. Sağ ventrikül hipertrofisi örneği daha çok yetişkinlerde görülür. Ostium sekundum ASD'nin en sık görülen EKG bulgusu
tam veya inkomplet sağ dal bloğudur.

Yukarıdaki EKG, pediatrik kardiyoloji uzmanı Dr. Mahmut Gökdemir tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız


EKG 2. Onbeş yıl önce başarılı bir ASD ameliyatı yapılmış olan 55 yaşındaki kadına ait EKG.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız


EKG 3. Orta derecede mitral darlığı olan bu hasta, daha önce ASD nedeniyle opere edilmiş (Lutembacher sendromu). Koroner
arterleri normal. Ritm atriyal fibrilasyon.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız


EKG 4. Yukarıdaki EKG, büyük ASD nedeniyle bir ay önce başarılı bir operasyon geçiren 2 yaşındaki çocuğa ait.

Yukarıdaki EKG, pediatrik kardiyoloji uzmanı Dr. Mahmut Gökdemir tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız


EKG 5. Onbir yaşındaki bu çocuk ASD, VSD ve aort koarktasyonu nedeniyle opere edilmiş.
Katz-Wachtel fenomeni (biventriküler hipertrofi) mevcut.

Yukarıdaki EKG, pediatrik kardiyoloji uzmanı Dr. Mahmut Gökdemir tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız


EKG 6. Yukarıdaki EKG, 23 yıl önce ASD nedeniyle opere edilmiş 59 yaşındaki bir hastaya ait.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız


EKG 7. Yukarıdaki EKG, ASD'si 7 yıl önce transvenöz yolla kapatılmış olan 10 yaşındaki bir erkek çocuğa aittir.

Yukarıdaki EKG, pediatrik kardiyoloji uzmanı Dr. Mahmut Gökdemir tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız


EKG 8. Yukarıdaki EKG, ASD ve pulmoner darlık için 3 yıl önce opere edilmiş olan 7 yaşındaki bir erkek çocuğa aittir.

Yukarıdaki EKG, pediatrik kardiyoloji uzmanı Dr. Mahmut Gökdemir tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız


EKG 9. Yukarıdaki EKG, 10 mm çapında ostium sekundum tipi ASD ve sağ kalp boşluklarında genişleme bulunan 3 yaşındaki
bir çocuğa aittir.

Yukarıdaki EKG, pediatrik kardiyoloji uzmanı Dr. Mahmut Gökdemir tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 10a. Yukarıdaki EKG, ostium sekundum tipi geniş atriyal septal defekti olan 46 yaşındaki bir erkeğe aittir.
EKOkardiyografide soldan sağa shunt akımı ile dilate sağ ventrikül ve dilate sağ atriyum izlendi.
QRS kompleksi 94 milisaniye.
İnferiyorda çentikli R dalgası görülüyor: Crochetage işareti.
EKG 10b. Yukarıdaki özet EKG aynı hastaya ait olup büyük sekundum tipi ASD'nin cerrahi yolla
kapatılmasından 30 gün sonra kaydedilmiştir.
Artık sağ ventrikülde volüm yüklenmesi yok ve QRS genişliği de 84 milisaniyeye gerilemiş.
İnferiyor derivasyonlardaki QRS kompleks çentiklenmesi de eskisi kadar belirgin değil.

EKG 11a. Yukarıdaki EKG, büyük (21 mm) ostium sekundum ASD'si olan 6 yaşındaki bir erkeğe aittir.
Sağ dal bloğu var. Aritmi görünmüyor.

Yukarıdaki EKG, pediatrik kardiyolog Prof. Dr. Tevfik Karagöz tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 11b. Yukarıdaki EKG de aynı çocuğa ait olup ASD perkütan yolla kapatıldıktan 6 saat sonra kaydedilmiştir.
Sık atriyal prematüre atımlar (APS) izleniyor. ASD kapatılmasından sonra APS görülme sıklığı artar.

Yukarıdaki EKG, pediatrik kardiyolog Prof. Dr. Tevfik Karagöz tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız