Klinik özellikleri

  Anteriyorda T negatiflikleri vardır.

  Proksimal LAD tıkanıklığında görülür.

  Hastalarda unstabil angina pektoris kliniği vardır.

  LAD'ye müdahale edilmemişse, anteriyordaki T negatiflikleri haftalarca değişmeden kalabilir.

  Bu nedenle EKG çekildiği sırada hastanın ağrısı olmayabilir.
Klinik önemi

  Anteriyor MI geçirme riski olan hastaları ilk başvuru sırasında tanımak açısından önemlidir.

  Bu hastalarda
efor testi yapmamak ve doğrudan koroner anjiyografi yapmak daha iyi olabilir.EKG tanı kriterleri

  T negatiflikleri daha çok C2, C3, daha az sıklıkta da C1-C4'te görülür.

      C1-C6 arasında görülmesi ise çok daha nadirdir.

  EKG'deki T negatiflikleri 2 şekilde görülebilir:

            1.
Derin ve simetrik negatif T dalgaları (3 kat daha sık görülür).

            2.
Bifazik T dalgaları (daha az görülen türüdür) (bifazik = iki fazlı; hem pozitif hem negatif).

  ST yüksekliği ya yoktur ya da 1 mmden azdır.

  Q dalgası yoktur.

  Anteriyorda R progresyonu normal olarak devam etmektedir.
Ayırıcı tanıda düşünülecekler

  Yaygın koroner arter hastalığına bağlı yaygın miyokard iskemisi.

  Sol ventrikül hipertrofisi (T değişiklikleri daha çok I, aVL, C5 ve C6'da olur).

  İntraserebral kanamalar.

  Kokain kullanımı veya başka sebeplere bağlı gelişen koroner spazm (pseudo-Wellens sendromu).

  Persistan juvenil T paterni.
Referanslar

  Am Heart J 1982; 103: 730-736.

  Am Heart J 1989; 117: 657-665.

  Can J Cardiol 2008; 24: 404.

  American Journal of Emergency Medicine 2006; 24:122-129.

  Cardiol J. 2009;16(1):73-75.

  Isr Med Assoc J. 2003;5:129-130.

  Am J Emerg Med 2002; 20: 638-643.

EKG 1a. Unstabil angina pektoris tanısıyla yatırılan 78 yaşındaki hastanın EKG'si Wellens sendromu ile uyumlu.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
Resim 1a. Aynı hastanın hemen yapılan koroner anjiyografisinde,
LAD'nin proksimalde tama yakın tıkalı olduğu görülüyor.
Laterale doğru giden damar Circumflex (Cx) koroner arter .

EKG 2a. Dört yıl önce sağ koroner arterine stent konmuş olan ve LAD'si o sırada normal olan hasta, tipik retrosternal göğüs ağ-
rısı şikayetiyle acil servise başvurduğunda çekilen EKG'si yukarıda görülüyor: C3, C4, C5'te
ST segment çökmesi iskemiyi
düşünüdürüyor. Bu sırada ölçülen kardiyak enzimleri normal idi.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 2b. Aynı hastanın 12 saat sonra çekilen EKG yukarıda görülüyor: anteriyorda
Tip 2 Wellens' sendromu ile uyumlu değişik-
likler (
bifazik T dalgaları ) izleniyor. Kardiyak enzimleri hiç yükselmedi. Wellens' sendromu örneği, unstabil angina pektorisin
seyri sırasında görülebilen EKG değişikliklerinden birisi olup her hastada her zaman rastlanmaz. Bu hastada 12 saat önceki
EKG'de sadece ST çökmesi vardı.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 2c. Aynı hastanın bir yıl önceki kontrol muayenesi sırasında çekilen EKG'si yukarıda görülüyor: EKG normal.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınızResim 2a. Aynı hastaya aynı gün yapılan koroner anjiyografide anteroposteriyor
kraniyal açıdan alınan görüntüde
LAD proksimalde ciddi darlık tespit edildi. LAD = Left Anterior Descending coronary artery.
Resim 2b.
LAD'deki ciddi darlık sağ kaudal görüntüde de net olarak izleniyor.
Sağ koroner arterine (RCA) 4 yıl önce konmuş olan stent ise açık idi.

EKG 3a. Göğüs ağrısı nedeniyle başvuran 77 yaşındaki kadının çekilen ilk EKG'si.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınızEKG 3b. Aynı hastanın bir gün sonra çekilen EKG'sinde anteriyorda T negatifliklerinin ortaya çıktığı izleniyor: Wellens sendromu.
Anteriyor derivasyonlar
5mm/mV kalibrasyonunda kaydedilmiş.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınızEKG 3c. Aynı hastanın koroner anjiyografi için transfer edildiği hastanede çekilen EKG'sinde, anteriyordaki T negatiflikleri
devam ediyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınızResim 3a. Hastaya aynı gün yapılan koroner anjiyografide
LAD (Left Anterior
Descending coronary artery) proksimalinde ciddi darlık
tespit edildi.
Cx (circumflex koroner arter) ve onun dalı olan Obtus Marginal'de darlık saptanmadı.Resim 3b.
RCA'da (Right Coronary Artery) önemsiz plaklar izlendi.

EKG 4. Yukarıdaki EKG, bir ay önce proksimal LAD tıkanıklığına bağlı akut anteriyor miyokard infarktüsü geçirmiş olan bir
hastanın kontrol muayenesinde kaydedildi. Bu EKG'de Wellens sendromu YOK.
Anteriyorda R progresyonunun kaybolması ve
V1-V2'de QS örneği
nin görülmesi GEÇİRİLMİŞ ANTERİYOR MİYOKARD İNFARKTÜSÜNÜ gösteriyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
Sayfa 1 - Sayfa 2