Tanı kriterleri

  Kalp hızı (ventrikül hızı) 140-250/dakika civarındadır.

  QRS kompleksleri dar olup (<120ms) sinüs ritmindeki QRS komplekslerine benzer.

  Paroksismal supraventriküler taşikardilerin en sık görülen formudur.

  Genellikle supraventriküler taşikardilerdeki kalp hızı ventriküler taşikardilere göre daha yüksek olsa da

      geniş QRS kompleksli SVT ile VT'lerin ayrımında kalp hızı bir kriter değildir.
Klinik önemi

  Dar QRS kompleksli paroksismal re-entran supraventriküler taşikardilerde taşikardi atağı sırasında

      ortaya çıkan ST segment depresyonu ve T negatiflikleri koroner arter hastalığına işaret etmez.

  Dar QRS kompleksli paroksismal re-entran supraventriküler
taşikardiler sonlandıktan sonra

      ortaya çıkan yeni T negatiflikleri koroner arter hastalığına işaret etmez.

EKG 1. AVNRT. Dar QRS kompleksli taşikardi.


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 2. Başka bir hastada AVNRT.


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 3a. Orta yaşlı kadın hastada AVNRT sırasında
yaygın ST segment çökmeleri izleniyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız


EKG 3b. Aynı hastada AVNRT sonlandıktan sonraki EKG'de ST segment çökmelerinin kaybolduğu izleniyor.


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 4. Dilate kardiyomiyopati tanısı alan 5 yaşındaki çocukta uzun RP intervalli AVNRT atağı görülüyor. QRS komplekslerinin
önündeki
negatif P dalgaları (aVR'de ise pozitif P dalgaları) AV düğümden yukarıya doğru atriyumun retrograd uyarılması
sebebiyle oluşmuş. QRS'lerin önündeki (solundaki) P dalgaları kendilerinden sonra gelen QRS'i oluşturmuyor.
Bu hastaya daha sonra başarılı radyofrekans (RF) ablasyon yapıldı. EKG'nin kalibrasyonu 5 mm/mV.

Bu EKG, Prof. Dr. Bülent Oran tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 5a. Bir günlük yenidoğanda SVT atağı.

Bu EKG, pediyatrik Kardiyoloji uzmanı Dr. Mahmut Gökdemir tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 5b. Aynı hasta 5 günlük olduğunda Amiodarone infüzyonu altında iken gelişen SVT atağı.

Bu EKG, pediyatrik Kardiyoloji uzmanı Dr. Mahmut Gökdemir tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 6a. Yukarıdaki EKG, çarpıntı ve nefes darlığı şikayeti olan 69 yaşındaki bir kadına aittir.
İlk bakışta ritm supraventriküler taşikardi gibi görünebilir.
Ancak yüksek ventrikül cevaplı atriyal fibrilasyon mevcut.
Ritmde
düzensiz bir düzensizlik var.

Yukarıdaki EKG, Doç. Dr. Sinan Altan Kocaman tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 6b. Yukarıdaki EKG de aynı hastaya ait olup EKG 27a'dan 20 saat sonra kaydedildi.
Ventrikül hızı ilaç tedavisi ile yavaşlatılmış.
Ritm hala atriyal fibrilasyon: P dalgalarının görülmediği
düzensiz bir düzensizlik var.

Yukarıdaki EKG, Doç. Dr. Sinan Altan Kocaman tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 7. Yukarıdaki EKG, koroner arterleri normal olan 68 yaşındaki bir kadına aittir.
İlk bakışta ritm geniş QRS taşikardisi gibi görünüyor.
Zaten EKG cihazının yorumu da "
Geniş QRS taşikardisi, intraventriküler blok" şeklinde olmuş.
Ancak
cihazın yorumu yanlış. Dikkatli bakılırsa QRS kompleksleri geniş değil. Bu bir dar QRS kompleks taşikardisi.
QRS kompleksinin başlangıcı ile J noktası arasındaki süreye dikkat edin.
Hastaya elektrofizyolojik çalışma (EPS) yapıldı, Atipik AVNRT tespit edildi ve başarılı radyofrekans ablasyon yapıldı.

Yukarıdaki EKG, Doç. Dr. Sinan Altan Kocaman tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 8a. Yukarıdaki EKG, çarpıntı atakları olan 39 yaşındaki bir erkeğe aittir.
Ritm dar QRS taşikardisi olup kalp hızı 198/dakika.
Hastaya elektrofizyolojik çalışma (EPS) yapıldı, AVNRT tespit edildi ve başarılı radyofrekans ablasyon yapıldı.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 8b. Yukarıdaki EKG de aynı hastaya ait olup çarpıntı yok iken kaydedilmiştir.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız