Neonatal VT

  Ventriküler taşikardi neonatal dönemde nadir görülür.

  Neonatal VT genellikle
kısa ataklar şeklinde görülür, sürekli olanı daha da nadirdir.Tanı kriterleri

  Normal QRS komplekslerine göre VT'ninkiler sadece çok az geniştir.

      Yenidoğanın ventrikül kas kütlesi daha az olduğu için, VT sırasındaki QRS genişlemesi de

      yetişkinlerdeki kadar belirgin olmaz.

  Bu yaş grubunda VT sırasında
sol dal bloğu morfolojisi (muhtemel sağ ventrikül kaynaklı)

      sağ dal bloğu morfolojisine (muhtemel sol ventrikül kaynaklı) göre
daha sık görülür.

  Neonatal VT'ler genellikle
monomorfiktir.

  Bazı olgularda
atriyoventriküler (AV) disosiasyon görülebilir.

  Bazı olgularda
1:1 retrograd ventriküloatriyal (VA) iletim ve retrograd iletilen P dalgaları

      görülebilir.

  Sürekli neonatal VT sırasında 1:1 retrograd VA iletim olduğunda tanıdan şüphe edilirse tanıda Adenozin

      yardımcı olabilir.

      Adenozin VT'yi sinüse çevirmez, VT'nin hızını da azaltmaz.

      Adenozin 1:1 retrograd VA iletimi AV disosiasyona çevirir.

      Adenozin retrograd VA iletimi yavaşlatınca, VT için tanısal değeri olan

      AV disosiasyon (ventrikül hızından düşük olan atriyum hızı) ortaya çıkacaktır.
Neonatal VT etiyolojisi

  İdiopatik (en sık)

  Miyokardit

  Uzun QT sendromu

  Kalp tümörleri

  Metabolik bozukluklar (carnitine-acylcarnitine translocase eksikliği)
Klinik önemi

  İdiopatik neonatal VT GENELLİKLE iyi prognoz gösterir.

  Normalde yeni doğanın kalp hızı yüksektir. Neonatal VT sırasındaki ventrikül hızı normal neonatal kalp

      hızlarına yakın olduğu için ilk bakışta neonatal VT'yi farketmek zor olabilir.

      (
özellikle sürekli VT şeklinde ise).

  Neonatal VT sırasındaki ventrikül hızı normal neonatal kalp hızlarına yakın olduğu için

      yenidoğanlar VT atağı sırasında
genellikle asemptomatik olur.Referanslar

  Cardiol Young 2010;20:641-647.

  Pacing Clin Electrophysiol 1997;20:2061-2064.

  J Am Coll Cardiol 1999;33:2067-2072.

  Can J Cardiol 2010;26:e58-e61.

  Jpn Circ J 1999;63:727-728.

  BMC Pediatr 2002;2:12.

  Arch Mal Coeur Vaiss 1998;91:623-629.

  Concise guide to pediatric arrhythmias. Christopher Wren. Wiley-Blackwell. 2011.

EKG 1a. Yukarıdaki EKG bir günlük yenidoğana ait olup EKOkardiyografisi normaldir (yapısal kalp hastalığı yoktur).
Normal iletilen sinüs atımları arasında süreksiz VT atakları görülüyor.
VT atağı sırasındaki ventrikül hızı normal bir yenidoğanın kalp hızına çok yakın.
Ayrıca
VT atımlarına ait QRS kompleksleri normal olarak iletilen sinüs atımlarından sadece çok az geniş.
VT atımları ile ilişkisiz
disosiye P dalgaları da VT tanısını destekliyor.
Bu yenidoğanda VT sırasındaki ventrikül hızı yenidoğanın normal kalp hızlarına çok yakın olup ilk bakışta 1:1 retrograd VA
iletim izlenimi veriyor. Oysa VT atımlarının RR aralıkları PP aralıklarına göre sadece 40 milisaniye daha kısa.

Yukarıdaki EKG pediatrik kardiyoloji uzmanı Dr. Mahmut Gökdemir tarafından bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 1b. Aynı yenidoğana ait başka bir EKG daha yukarıda görülüyor.
Bu EKG'de de görüldüğü üzere,
- neonatal VT daha çok
kısa ataklar şeklinde olur, sürekli VT şekli daha seyrek görülür.
- idiopatik neonatal VT'lerde genellikle
sol dal bloğu paterni (muhtemel sağ ventrikül kaynaklı) görülür.
Bu EKG'de
disosiye P dalgaları da görülüyor.

Yukarıdaki EKG pediatrik kardiyoloji uzmanı Dr. Mahmut Gökdemir tarafından bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız