T dalgası ventrikül repolarizasyonu nu gösterir.

      Bu safhada miyokard hücreleri yeniden negatif yüklerini alır ve tekrar depolarize olmaya hazırlanır.

  Normalde T dalgası
QRS kompleksi ile aynı yönde dir.

      QRS'in pozitif olduğu derivasyonlarda T dalgasının da pozitif,

      QRS'in negatif olduğu durumlarda T dalgasının da negatif olması beklenir.

      aVR'de ise T dalgasının negatif olması beklenir.

  Normalde 20 yaş üzerindeki yetişkinlerde T dalgası
D1, D2 ile V3-V6 arasında pozitif olur.

  Normalde T dalgası aVR'de negatif, C1'de ise negatif veya izoelektrik olur.

      Özellikle kadınlarda C1-C3 arasında T dalgası negatif olabilir.

  Normalde T dalgasının apeksi künttür.

  Normalde T dalgası
simetrik değildir ; proksimal yarısı distal yarısına göre daha sığdır.

  Ventriküllerin depolarizasyonu (QRS) sırasında mekanik olarak sistol başlar.

      Öte yandan, ventrikül repolarizasyonu sırasında yeni bir mekanik olay başlamaz.

      Sistol QRS ile başlar, T dalgasının sonuna kadar devam eder.

  EKG'nin
en kolay değişebilen bileşeni T dalgasıdır. Hiperventilasyon bile T negatifliğine yol açabilir.

  Yaşlanmayla birlikte T dalgasının amplitüdünde azalma olur.
Negatif T dalgası yapabilen sebepler

  İskemi (simetrik negatif T dalgaları)

  Juvenil T paterni

  Hipertansiyon ve sol ventrikül hipertrofisi olan hastalarda lateralde T negatifliği görülebilir.

  Sağ ventriküler yüklenme (akut pulmoner emboli, kronik pulmoner hastalıklar)

  Erken repolarizasyon (bazen ST yüksekliğine T negatifliği de eşlik edebilir)

  Hiperventilasyon

  İyi eğitimli sporcularda (atlet kalbi) persistan juvenil T paterni olarak V1-V3 arasında

  Kardiyomiyopatiler (hipertrofik kardiyomiyopati ve aritmojenik sağ ventrikül displazisi dahil)

  Taşikardi atağı sonrasında

  Serebrovasküler olaylar

  İntermitan sol dal bloğu

  Kalp pili ile uyarılma sonrasında

  WPW sendromu

  Trunkal vagotomi sonrasında (%9 sıklıkta)
Göğüs derivasyonlarında yüksek T dalgaları yapabilen sebepler

  Erken repolarizasyon

  Akut anteriyor miyokard infarktüsünün hiperakut safhası

  Akut posteriyor miyokard infarktüsü

  Prinzmetal angina (vazospastik angina) atağı sırasındaki transmural miyokard iskemisi

  Hiperkalemi

  Serebrovasküler olaylar

  Alkolizm

  Konjenital atriyoventriküler (AV) tam blok
Juvenile T paterni

  C1 (V1) ile C3 (V3) arasında görülen negatif T dalgasıdır.

  12 yaş altındaki çocuklarda sıklıkla görüldüğü için "juvenil T paterni" olarak adlandırılır.

  20 yaş üzerindekilerde genellikle juvenil T paterni görülmez.

  Başka bir kardiyak patolojisi olmadığı halde bu T negatifliğinin yetişkinlerde de devam etmesi

      "
persistan juvenil T paterni" olarak adlandırılır.

  Persistan juvenil T paterni kadınlarda nisbeten daha sık görülür.

  Sadece C1'de (V1) T negatifliği sağlıklı yetişkinlerde dahi görülebilir ve

      persistan juvenil T paterni sayılmaz.
Referanslar

  Circulation 2009;119;e241-e250.

  Eur Heart J 2009;30:1728-35.

  JAMA 1970;211:798-801.

  The surface electrocardiography in ischemic heart disease: clinical and imaging correlations

      and prognostic implications / A. Bay´es de Luna, M. Fiol-Sala. Blackwell Futura 2008.

EKG 1. aVR ve C1'de negatif T dalgası görülmesi normaldir.


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 2. Sağlıklı, 50 yaşındaki bir kadında
C1-C4 arasında görülen T negatiflikleri persistan juvenil T paternine bağlı. Koroner
arterleri normal.


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 3. Sağlıklı, 25 yaşındaki bir erkekte erken repolarizasyon ve
C2-C3'te yüksek T dalgası izleniyor.


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 4. Koroner arterleri normal olan hipertansif kadın hastanın EKG'sinde
anterolateralde T negatifliği ve V4-V6'da upsloping
(yükselen) ST segment çökmesi
izleniyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 5a. Yukarıdaki EKG 53 yaşındaki bir erkek hastada, akut anteriyor miyokard infarktüsünün 1. saatinde çekildi.

Anteriyorda belirgin T dalgaları
ve ST segment yükselmesi izleniyor. İnfarktın ilk saatinde görülen belirgin T dalgaları
hiperakut T dalgaları
olarak adlandırılır ve hastaneye geç başvuran infarkt hastalarında görülmez.
EKG 5b. Aynı hastanın 1 gün sonra çekilen EKG'sinde
T dalgası amplitüdünün (yüksekliğinin) azaldığı ve ST segment
yüksekliğinin de azaldığı
izleniyor. Ayrıca V2-V4 arasında belirgin olarak görülen QS kompleksi anteriyor miyokard
infarktüsünün akut safhasının geçtiğini gösteriyor.


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 6. Koroner arterleri normal olan 56 yaşındaki bir kadının EKG'sinde anteriyorda yaygın T negatifliği izleniyor.
T negatifliğinin
asim etrik olması miyokard iskemisi olmadığını düşündürür. Negatif T dalgasının ilk yarısı daha az eğimli
ancak
ikinci yarısı daha dik görünmektedir.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız