Tanı kriterleri

  QRS genişliği

                  yetişkinlerde 120 ms veya daha fazla ( en az 3 küçük kare);

                  4-16 yaş arası çocuklarda 100 ms veya daha fazla;

                  0-4 yaş arası çocuklarda 90 ms veya daha fazladır.

 
I ve V6'da geniş S dalgası vardır: S dalgası ya R dalgasından daha geniştir ya da 40 ms'den daha fazladır.

 
V1 veya V2'de terminal R dalgasının olması beklenir. Bu durum rsr' , rsR' veya rSR' şeklinde görülebilir.

      r' veya R' genellikle başlangıçtaki R dalgasından daha geniştir.

  Eğer V1'de büyük R dalgası olmasına rağmen çentik yok ise

      R peak zamanı V5 veya V6'da normal iken V1'de >50 ms olmalıdır.
Sağ dal bloğu paterni - Tam olmayan sağ dal bloğu

  QRS genişliği

                  yetişkinlerde 100-120 ms arasında,

                  4-16 yaş arası çocuklarda 90-100 ms,

                  0-4 yaş arası çocuklarda 86-90 ms'dir.

  Sağ dal bloğunun diğer kriterleri burada da geçerlidir.
Sağ dal bloğu sebepleri

  Sağlıklı bireylerde görüldüğünde (izole sağ dal bloğu) kötü prognoz göstermez.

      Sağlıklı bireylerde izole sağ dal bloğu, izole sol dal bloğuna göre daha sık görülür.

  Akut miyokard infarktüsü, miyokard iskemisi.

  Akut veya kronik kor pulmonale.

  Atriyal septal defekt (ASD).

  Ebstein anomalisi.

  Sağ kalp kateterizasyonundan sonra kateter travmasına bağlı olarak görülebilir.

  Koroner bypass ameliyatından sonra.

  VSD veya Fallot Tetralojisi (ToF) ameliyatlarından sonra.

  Trafik kazalarından sonra (nonpenetran direksion travması).

  Miyokardit.
Sağ dal bloğu ve akut miyokard infarktüsü

  RBBB varlığı akut miyokard infarktüsü tanısını engellemez.

  Koroner arter hastalarında sağ sal bloğunun bulunması kötü prognozu gösterir.

  Akut miyokard infarktüsü sırasında RBBB'nin yeni gelişmesi, zaten RBBB bulunan hastalara göre

      daha kötü prognozu gösterir.

      (Öte yandan akut anteriyor miyokard infarktüsü geçiren hastalarda önceden sol dal bloğu (LBBB)

      bulunuyor olması yeni gelişen LBBB'ye göre daha kötü prognozu gösterir
)
Sağ dal bloğu varlığında sol ventrikül hipertrofisi tanısı için ileri sürülmüş olan kriterler

  C1'deki S dalgasının amplitüdünün > 2 mm (0.2 mV) olması.

  C5 veya C6'daki R dalgası amplitüdünün > 15 mm (1.5mV) olması.

  QRS aksı -30 derecenin solunda olacak.

  RI > 11mm (1.1mV).

  III'deki S dalgası ile herhangi bir göğüs derivasyonundaki R/S amplitüdünün > 30 mm (3 mV) olması.
Sağ dal bloğu ve treadmil egzersiz testi

  Egzersizden önceki bazal EKG'sinde sağ dal bloğu olan hastalarda egzersiz sırasında

     
C1-C4 arasında ST çökmesi izlenmesi koroner arter hastalığı tanısını düşündürmez.

     
V5, V6, II veya aVF'de ST çökmesi olması koroner arter hastalığı tanısını düşündürür.Referanslar (özet ve tam-metin makalelere linkler)

  Circulation 2009;119:e235-e240 .

  Am J Cardiol 1969;23:877.

  Am J Cardiol 1987;59:798.

  Circulation 1975;51:477-484.

  Circulation 1998;98:2494-2500.

  PACE 1998;21:2651.

EKG 1. Yukarıdaki EKG'de sağ dal bloğu görülüyor.
Bu EKG, koroner arterleri normal olan 67 yaşındaki hipertansif bir kadına aittir.
V1 ile V2'deki negatif T dalgalarının iskemi ile ilgisi yok.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 2. Yetişkin hastada sağ dal bloğu paterni. QRS genişliği artmamış (<120ms). Sağ dal bloğunun diğer özellikleri ise mevcut.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 3. Kronik obstrüktif akciğer hastası (KOAH) ve sistemik arteriyel hipertansiyonu olan hastada sağ dal bloğu ve sol ön
dalcık bloğu izleniyor. KOAH hastalarında sağ ventrikül hipertrofisi sık olduğu için sağ dal bloğu da normalden daha sık görülür.
Sol ön dalcık bloğu ise sistemik arteriyel hipertansiyonu olanlarda normalden daha sık görülür.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 4. Yukarıdaki EKG 8 yaşındaki bir çocuğa ait. Hasta, bir yaşında iken Büyük Arterlerin Transpozisyonu ve Ventriküler
Septal Defekt nedeniyle opere edilmiş. VSD operasyonlarından sonra sağ dal bloğu gelişme riski artar.

Bu EKG, Uz. Dr. Mahmut Gökdemir tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 5. Koroner arterleri normal olan orta yaşlı bir kadının EKG'sinde sağ dal bloğu izleniyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 6. Digoxin almakta olan bir hastada sağ dal bloğu ve nodal ritm izleniyor. QRS'lerin önünde P dalgası yok.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 7. Yukarıdaki EKG, ekokardiyografi ile doğrulanmış yaygın sol ventrikül hipertrofisi bulunan 46 yaşındaki hipertansif bir
erkeğe aittir. Sağ dal bloğu ve sol ön fasiküler blok izleniyor. Ayrıca, Gubner kriterine göre bu EKG'de sol ventrikül hipertofisi
örneği de var.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 8a. Yukarıdaki EKG, acil servise göğüs ağrısı ile başvuran 59 yaşındaki bir erkeğe aittir. İki yıl önce koroner bypass
ameliyatı da olan hastanın EKG'sinde
sağ dal bloğu , inferiyorda ST yüksekliği ve yüksek T dalgaları var. Bu EKG çekildikten
hemen sonra tenekteplaz ile trombolitik tedavi uygulandı. Hastada sağ dal bloğunun ne zaman geliştiği bilinmiyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 8b. Aynı hastada tenekteplaz verildikten 1 saat sonra çekilen EKG'de ST yüksekliği ve T sivriliği kaybolmuş. Göğüs
ağrısı ile beraber EKG'deki ST yüksekliği ve T sivriliğinin de kaybolması damarın rekanalize olduğunu düşündürür.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
Sayfa 1 - 2 - 3