İskemi sırasında T negatifliği olması sık görülen bir bulgudur.

  Ancak T negatifliğinin iskemi dışında da birçok sebebi olabileceği unutulmamalıdır.

  İskemi sırasında negatif olan T dalgaları iskemi kaybolduktan sonra pozitifleşir.

  İskeminin bir diğer önemli EKG bulgusu da
bifazik T dalgası görülmesidir.

  İskemik T dalgası değişikliklerine sıklıkla ST segment değişiklikleri de eşlik eder.Negatif T dalgası sebepleri

  İskemi (simetrik negatif T dalgaları)

  Juvenil T paterni

  Hipertansiyon ve sol ventrikül hipertrofisi olan hastalarda lateralde T negatifliği görülebilir.

  Sağ ventriküler yüklenme (akut pulmoner emboli, kronik pulmoner hastalıklar)

  Erken repolarizasyon (bazen ST yüksekliğine T negatifliği de eşlik edebilir)

  Hiperventilasyon

  İyi eğitimli sporcularda (atlet kalbi) persistan juvenil T paterni olarak V1-V3 arasında

  Kardiyomiyopatiler (hipertrofik kardiyomiyopati ve aritmojenik sağ ventrikül displazisi dahil)

  Taşikardi atağı sonrasında

  Serebrovasküler olaylar

  İntermitan sol dal bloğu

  Kalp pili ile uyarılma sonrasında

  WPW sendromu

  Trunkal vagotomi sonrasında (%9 sıklıkta)

EKG 1a. Unstabil angina hastasında, anteriyorda
yaygın ve simetrik T negatiflikleri ile beraber C4, C5 ve C6'da da ST segment
çökmesi
görülüyor. LAD ve Cx'deki ciddi darlıklar nedeniyle bu hastaya koroner bypass ameliyatı yapıldı.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 1b. Aynı hastanın koroner bypass ameliyatından sonraki EKG'si. Göğüs derivasyonlarındaki T negatiflikleri ve ST segment
depresyonu kaybolmuş.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 2. İskeminin ilk bulgularından birisi de
ST segment düzleşmesi ve T dalgası sivriliğidir. Ciddi efor anginası tanımlayan bu
hastanın koroner anjiyografisinde 3 damar hastalığı tespit edildi.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 3a. Yukarıdaki EKG, yaygın retrosternal göğüs ağrısı ile acil servise başvuran ve unstabil angina tanısı konan 58 yaşındaki
bir erkek hastaya ait. Birinci derece AV blok mevcut.


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınızEKG 3b. Aynı hastada bir saat sonra çekilen EKG'de C2 ve C3'te
bifazik T dalgaları ile C4 ve C5'te negatif T dalgaları koroner
iskemiyi gösteriyor. Birinci derece AV blok devam ediyor.


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınızEKG 3c. Aynı hastada üç saat sonra çekilen EKG'de iskemi belirtileri daha yaygın olarak izleniyor: C2-C5 arasında
negatif T
dalgaları
ile C2-C4 arasında negatif U dalgaları var. PR mesafesi >200 msn (birinci derece AV blok). Bu hastaya yapılan
koroner anjiyografide LAD ve Cx'te ciddi darlıklar tespit edildi ve her iki koroner damara da stent implante edildi.


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 4. Unstabil angina pektoris tanısı konan hastanın anjiyografi öncesi çekilen EKG'sinde anteriyorda
bifazik T dalgaları
görülüyor. Bu hastaya aynı gün içinde koroner anjiyografi yapıldı ve LAD'de tespit edilen %99 darlık aynı seansta başarılı stent
implantasyonu ile tam açıldı. Diğer koroner damarlarda ciddi darlık saptanmadı.


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 5. Koroner arterleri normal olan hipertansif kadın hastanın EKG'sinde
anterolateralde T negatifliği ve V4-V6'da upsloping
(yükselen) ST segment çökmesi
izleniyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız