Çocuklarda ve gençlerde sağ aks sapması

  Çocuklarda inferiyorda ve sol lateralde q dalgaları (süresi <30 msn)

  Jüvenil T paterni

  Persistan jüvenil T paterni

  Orta prekordiyallerde erken repolarizasyon

  Sinüs aritmisi

  Göğüs derivasyonlarında R progresyon bozukluğu

  Şişmanlarda voltaj düşüklüğü

  Zayıflarda voltaj yüksekliği

  Eğitimli atletlerde sinüs bradikardisi

  Sadece D3'te (III) izole Q dalgası

  Sağ dal bloğu paterni, C1'de RSr' paterni

  Sadece D3'te izole T negatifliği

  C1'de (V1) negatif T dalgası

  C1'de (V1) QS paterni

  aVL'de Q dalgası (kalbin vertikal pozisyonunda)
EKG 1. C1'de RSr' görülmesi her zaman anormal değildir. Yukarıdaki EKG, koroner arterleri normal olan bir hastaya aittir.


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 2. Sağlıklı, 39 yaşındaki bir erkekte erken repolarizasyon görülüyor. Erken repolarizasyon genellikle C3 ve C4'te daha
belirgin olur. Erken repolarizasyondaki ST yüksekliğinin iki özelliği onu akut miyokard infarktüsündeki ST yüksekliğinden
ayırır: Erken repolarizasyonda
J noktası yükselmiştir ve ST segmentinin açıklığı yukarı bakar .

Erken repolarizasyonun
ORTA PREKORDİYALLERde (V2, V3, V4) görülmesinin genellikle kötü prognoz göstermediği kabul edilir.

Ancak erken repolarizasyonun görülmesi her zaman iyi prognoz anlamına da gelmez.

J noktası : S dalgası ile ST segmentinin birleştiği nokta.


Erken repolarizasyon hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayınız.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 3. Sağlıklı, 50 yaşındaki bir kadında
C1-C4 arasında görülen T negatiflikleri persistan juvenil T paternine bağlı. Koroner
arterleri normal.


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 4. Sağlıklı, 10 yaşındaki bir çocukta C1-C3 arasında negatif dalgaları: juvenile T paterni. Negatif T dalgaları simetrik değil.


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 5. Yukarıdaki EKG, ilk bakışta geçirilmiş inferiyor miyokard infarktüsü (MI) izlenimi veriyor. III'de Q dalgası olmasına rağ-
men aVF'de QRS kompleksinin başında pozitif defleksiyon yani
inisiyal R dalgası var, bu nedenle aVF'de Q dalgasından söz
edemiyoruz. Bu hastanın koroner arterleri normal. Sadece III'te olan q veya Q dalgası her zaman eski inferiyor MI göstergesi
değildir, normal varyant olarak görülebilir.


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 6. Yukarıdaki EKG'de, III'te belirgin
Q dalgası var, ancak II ve aVF'de q veya Q dalgası yok. aVF'de inisiyal r dalgası var.
Hikayesinde geçirilmiş miyokard infarktüsü (MI) olmayan bu hastanın koroner arterleri de normal.
Sadece III'te olan q veya Q dalgası her zaman eski inferiyor MI göstergesi değildir.
Soldan 5. atım ventriküler prematüre atımdır.


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 7. Yukarıdaki EKG, 14 yaşında olan eğitimli bir sporcu erkeğe ait. Bu EKG'de QRS aksı 100 derece civarında.
Onaltı yaşına kadar olan çocuklarda, QRS aksı +120 dereceye kadar normal kabul edilir.

Bu EKG, pediatrik kardiyoloji uzmanı Dr. Mahmut Gökdemir tarafından websitemize bağışlanmıştır.


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 8. Yukarıdaki EKG, koroner arterleri normal olan 63 yaşındaki bir kadına aittir.
Sadece D3'te olan izole T negatifliği sağlıklı kişilerde de görülebilir.


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 9. Yukarıdaki EKG, görünürde sağlıklı olan ve kalp hastalığı bulunmayan 13 yaşındaki bir erkek çocuğa aittir.
C1'de rSr' görülmesi normal varyant kabul edilir.

Bu EKG, pediatrik kardiyoloji uzmanı Dr. Mahmut Gökdemir tarafından websitemize bağışlanmıştır.


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 10. Yukarıdaki EKG, görünürde sağlıklı olan ve kalp hastalığı bulunmayan 11 yaşındaki bir erkek çocuğa aittir.
C1'de RSR' görülmesi normal varyant kabul edilir.

Bu EKG, pediatrik kardiyoloji uzmanı Dr. Mahmut Gökdemir tarafından websitemize bağışlanmıştır.


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
Sayfa 1 - Sayfa 2