EKG 1a. Yukarıdaki EKG, koroner arter hastası olan 73 yaşındaki hipertansif bir erkeğe ait. Daha önce inferiyor miyokard
infarktüsü geçirmiş. On yıl önce 3'lü koroner bypass ameliyatı olmuş. Ekokardiyografide sol kalp boşluklarında dilatasyon
ve ileri derecede sol ventrikül disfonksiyonu tespit edildi. Sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu %19 olarak ölçüldü.
Klinik olarak kalp yetmezliği de bulunan hastada hafif eforla dahi nefes darlığı ve göğüste daralma hissi oluyordu.
Yukarıdaki EKG'de inferiyordaki q dalgalarına ek olarak sol ventrikül yüklenme paternini düşündüren lateralde
ST segment çökmesi ve asimetrik T negatifliği var.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 1b. Aynı hastada EKG 8a çekildikten 10 dakika sonra göğüs ağrısı oldu. Sadece 10 dakika sonra yeniden kaydedilen
ikinci EKG yukarıda izleniyor. C2, C3'te ST yükselmesi ve C5, C6'da ST segment çökmeleri daha da belirginleşmiş.
Sol ventrikül yüklenme paterni olsa da dinamik EKG değişikliklerinin görülmesi bu hastalarda da iskemiyi akla getirmelidir.
Bu EKG çekildikten sonra hastaya dilaltı nitrat tableti verildi.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 1c. Aynı hastada dilaltı nitrat tableti verildikten 10 dakika sonra kaydedilen 3. EKG yukarıda görülüyor.
Anteriyordaki yeni ST yükselmeleri ve lateraldeki yeni ST çökmelerinin bu EKG'de kaybolduğu izleniyor.
Sol ventrikül yüklenme paterni ise duruyor.
Bu EKG'den sonra hastaya koroner anjiyografi yapıldı ve koroner stent implante edildi.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 1d. Aynı hastanın 1 yıl sonra kaydedilen EKG'de yine strain paterni izleniyor. Hasta bu gelişinde asemptomatik idi.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 2. Yukarıdaki EKG 73 yaşındaki kronik hipertansif bir erkeğe ait. Stabil angina pektoris tanımlayan bu hastanın EKG'si
istirahatte (ağrı yok iken) kaydedildi. Sol ventrikül hipertrofisi voltaj kriterlerinin yanısıra yüklenme paterni ve kısa PR intervali
de var. Hastaya aynı gün yapılan koroner anjiyografide LAD proksimalde %95 darlık tespit edildi. EKG ise yüklenme paterni ile
uyumlu. Dinamik EKG değişikliği yoksa böyle bir hastada sadece bu EKG'ye bakarak, farklı tanısal testler yapmadan koroner
arter hastalığı tanısı koymak mümkün değildir.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 3. Yukarıdaki EKG, 3 yıl önce koroner bypass ameliyatı yapılmış olan 65 yaşındaki hipertansif bir kadına ait.
EKG'de sol ventrikül hipertrofisini düşündüren voltaj kriteri açıkça görülüyor. Ancak anteriyordaki yaygın T negatifliği sadece
sol ventrikül yüklenme paterni ile açıklanamayacak kadar geniş bir bölgeyi ilgilendiriyor. Tipik yüklenme paterni bu kadar çok
derivasyonu tutmaz. Yaygın retrosternal göğüs ağrısı şikayeti de olan hastaya, yukarıdaki EKG çekildikten sonra aynı gün içinde
koroner anjiyografi yapıldı ve Circumflex koroner artere stent implante edildi.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 4a. Yukarıdaki EKG, 7 yıl önce LAD'ye LİMA olmak üzere tekli koroner bypass ameliyatı yapılmış olan
60 yaşındaki hipertansif bir erkeğe aittir. Göğüs ağrısı ile başvurduğu hastanede çekilen EKG'de sol ventrikül
yüklenme paterni ile uyumlu bulgular izleniyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 4b. Göğüs ağrılarının devamn etmesi üzerine aynı hastaya 2 gün sonra başka bir hastanede EKG çekildi (yukarıda).
Bu EKG'de V3-V6 arasındaki ST çökmelerinin daha da artmış olduğu izlendi ve hastaya koroner anjiyografi yapıldı:
Bu anjiyografide RCA normal olup LAD'ye yapılmış olan LİMA grefti de açık bulundu.
Ancak Circumflex (Cx) ve intermedier arter çıkışlarında ciddi darlıklar tespit edildi: lateral iskemi.
Sol ventrikül yüklenme paterninde dinamik EKG değişiklikleri beklenmez.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
Resim 1. Aynı hastanın sol koroner anjiyografisinde (spider view)
intermedier arter ve Cx çıkışlarında ciddi darlıklar görülüyor.
LAD'de güdük dahi yok (opere bypass),
Sol ventrikül yüklenme paterninde dinamik EKG değişikliklerinin görülmesi eşlik eden miyokard iskemisini akla getirmelidir.

EKG 5. Yukarıdaki özet EKG, daha önce koroner bypass ameliyatı geçirmiş olan ve 20 yıldır hipertansiyonu da bulunan
50 yaşındaki bir kadına aittir. Yukarıdaki EKG'de sadece yüklenme paterni yok.
V3-V4 tutulumu koroner arter hastalığını akla getiriyor.
Sol ventrikül hipertrofisine bağlı
strain paterni V3 ile V4'ü tutmaz.
Bu EKG'de ayrıca QRS genişliği de 116 msn olup intraventriküler iletim gecikmesine uyuyor.

EKG 6. Yukarıdaki özet EKG, göğüs ağrısı şikayeti ile başvuran ve Unstabil Angina Pektoris tanısı konan 75 yaşındaki hipertansif
bir erkeğe ait. EKG cihazının yorumu "sol ventrikül hipertrofisi ve buna bağlı repolarizasyon anormalliği" şeklinde olmuş.
Oysa sol ventrikül hipertrofisine bağlı
yüklenme paterninde V1-V4 arası tutulum beklenmez.
Bu EKG çekildikten sonra hastaya koroner anjiyografi yapıldı, 3-damar hastalığı (yaygın koroner arter hastalığı) tespit
edildi ve koroner bypass ameliyatı olması önerildi.


EKG 7. Yukarıdaki özet EKG, yaygın koroner arter hastalığı, hafif-orta derece aort yetmezliği ve kronik hipertansiyonu bulunan
ve 45 kg ağırlığında olan 85 yaşındaki zayıf bir kadına aittir. Ritm atriyal fibrilasyon olup P dalgaları yok.
Hem sol ventrikül hipertrofisi hem de zayıflığın etkisiyle prekordiyal QRS voltajları artmış.
Ancak bu EKG'de sadece yüklenme paterni yok. V3-V4'deki ST çökmesi ve T negatifliği sol ventrikül iskemisine bağlı.
İzole sol ventrikül yüklenme paterninde V3-V4 tutulumu beklenmez.
II ve aVF'deki ST çökmesi de koroner arter hastalığını düşündürüyor.
Bu hasta Digoxin kullanmıyor.


EKG 8. Yukarıdaki özet EKG, yaygın koroner arter hastalığı, ciddi aort darlığı ve kronik hipertansiyonu bulunan
58 yaşındaki bir erkeğe aittir. EKOkardiyografide sol ventrikül hipertrofisi de görüldü.
T negatifliği ve ST çökmesi sadece V5, V6'da değil V4'de de görülüyor.
EKG bilgisayarının otomatik yorumu koroner arter hastalığını bildirmemiş.


EKG 9. Yukarıdaki özet EKG, koroner arter hastalığı, sistemik hipertansiyon ve ciddi aort darlığı bulunan
71 yaşındaki bir erkeğe aittir. EKOkardiyografide asimetrik septal sol ventrikül hipertrofisi izlendi.
V2-V6 arasında T negatifliği, V4-V6 arasında ise ST segment çökmesi var.
Bu bulgular sadece sol ventrikül yüklenme paterni ile açıklanamaz.
Bu hastada daha önce LAD'ye stent implante edilmiş.
Yukarıdaki EKG kaydedildikten sonra bu hastaya koroner anjiyografi yapıldı ve Diagonal 1'e stent implante edildi.
Beta bloker, diltiazem veya verapamil kullanmadığı halde PR interval uzaması (228 msn) da mevcut.
Aort darlığında birinci derece AV blok normalden daha sık görülür.


EKG 10. Yukarıdaki EKG, daha önce koroner bypass ameliyatı geçirmiş olan 76 yaşındaki hipertansif bir kadına aittir.
EKOkardiyografide kalp kapak hastalığı veya sol ventrikül sistolik disfonksiyonu izlenmemiştir.
Lateraldeki asimetrik T negatifliği ve ST çökmesi strain paterni ile uyumlu.
Öte yandan I, II ve aVF'deki horizontal ST çökmeleri iskemiyi düşündürüyor.
Bu hastaya yapılan koroner anjiyografide Diagonal ve iyi gelişmiş obtus marginale dallarında ciddi darlıklar
tespit edildi.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız


EKG 11. Yukarıdaki özet EKG, hiç tedavi almamış 56 yaşındaki hipertansif bir erkeğe aittir.
V5 ile V6'daki asimetrik T negatifliği ve ST segment çökmesi sol ventrikül yüklenme paterni ile uyumlu.
Ancak inferiyordaki (II, III ve aVF) q dalgaları ve negatif T dalgaları koroner arter hastalığını düşündürüyor.
EKOkardiyografide sol ventrikül inferiyor duvarında ileri hipokinezi tespit edildi.
Sol ventrikül dilate olmayıp ejeksiyon fraksiyonu %42 olarak ölçülmüştü.