Tanı kriterleri

  Atriyum hızı genellikle 150-250/dakika arasında olup nadiren 110/dakika 'ya kadar da düşebilir.

  Her P dalgasını bir QRS kompleksi
izlemez .

  Blok genellikle 2:1 veya 3:1 şeklinde olur. Blok bazen Wenkebach şeklinde de olabilir.

      AV tam blok şeklinde olanı çok daha nadir görülür.

  Uyarı ektopik odaktan çıktığı için,
şekli sinüs P'sinden farklı olan P dalgaları görülür.

  Uyarılar atriyumdan çıktığı için QRS kompleksleri geniş olmak zorunda değildir (<120ms).

     
Eğer

              - önceden zaten dal bloğu var idiyse,            
VEYA

              - AV tam blok ve idioventriküler ritm geliştiyse

      geniş QRS görülebilir.

  P dalgaları arasında
izoelektrik bazal çizgi bulunur.Sebepleri

  Digoksin zehirlenmesi (en sık)

  Hipokalemi

  Kronik pulmoner hastalık

  Koroner arter hastalığı
Ayırıcı tanıda önemli noktalar

  Atriyal flutter : Bloklu atriyal taşikardi en çok atriyal flutter ile karışır. Ancak atriyal flutter'da

      atriyum hızı
>250/dakika olup izoelektrik bazal çizgi yoktur; bunun yerine bazal çizgide osilasyonlar

      bulunur.

      Atriyal hız
200-250/dakika arasında ise, yüzeyel EKG ile bu iki aritmiyi ayırdetmek zor olabilir.

  Atriyal fibrilasyon : Eğer blok değişkenlik gösteriyorsa ilk bakışta atriyal fibrilasyon zannedilebilir.

EKG 1.
Atriyal taşikardi ve 3:1 blok görülüyor. Her 3 P dalgasından sadece 1 tanesi ventriküle iletilebiliyor.
Atriyum hızı 200/dakika civarında ve P dalgaları arasında izoelektrik bazal çizgi izlenebiliyor.

Bu EKG, Dr. Peter Kukla tarafından websitemize bağışlanmıştır.


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 2. Yukarıdaki EKG, pulmoner emboliye bağlı subakut kor pulmonale hastasına aittir.
Atriyal taşikardi ve AV tam blok
görülüyor. P dalgaları QRS komplekslerinin içine girip çıkıyor . P dalgaları arasında izoelektrik bazal çizgi izlenebiliyor.
Atriyal hız 166/dakika civarında.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 3. Akut inferiyor miyokard infarktüsü sırasında gelişen
atriyal taşikardi ve AV tam blok görülüyor.
P dalgaları nın (atriyumun) hızı 125/dakika civarında. P'ler ile QRS'ler arasında birebir ilişki yok.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 4. Üçe bir bloklu atriyal taşikardi. Her 3
P dalgası ndan sadece 1 tanesi ventriküle iletilebiliyor .
Bazı P dalgaları T dalgalarının içine gömülmüş.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 5. Yukarıdaki EKG, postoperatif pulmoner emboli gelişen 50 yaşındaki bir kadına aittir. Atriyal fibrilasyon gelişmesi üzerine
amiodaron infüzyonu başlanmıştır. Amiodaron infüzyonuna başladıktan 12 saat sonra çekilen yukarıdaki EKG'de "
AV tam bloklu
atriyal taşikardi
" izleniyor. P dalgalarının hızı 135/dakika civarında.
P dalgaları ile QRS kompleksleri arasındaki ilişki kaybolmuş. Dar QRS kompleksli nodal ritm ortaya çıkmış.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 6. Yukarıdaki ritm trasesi, akut inferiyor miyokard infarktüsü geçirmekte olan bir hastaya koroner anjiyografi yapılırken
defibrilatörden kaydedildi.
Bloklu atriyal taşikardi ve trasenin en sağında VPS izleniyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 7a. Yukarıdaki EKG, akut anteriyor miyokard infarktüsü geçirirken hastaneye geç başvuran 63 yaşındaki bir erkeğe aittir.
LAD'ye stent implante edildikten 24 saat sonra kaydedilen EKG'si yukarıda görülüyor.
Sağ dal bloğu ve sinüs ritmi izleniyor. Anteriyorda Q dalgaları oluşmuş, ST yükseklikleri kaybolmuş.
Ayrıca 1. derece AV blok ve sol posteriyor fasiküler blok da mevcut.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 7b. Aynı hastada EKG 7a'dan birkaç saat sonra kaydedilen yeni EKG'de
atriyal taşikardi ve AV tam blok görüldü.
Buradaki P dalgalarının şekli EKG 7a'daki sinüs P'lerinin şeklinden farklı:
bloklu ektopik atriyal taşikardi.
Geniş QRS kompleksleri sağ dal bloğu varken olan geniş QRS komplekslerinden şekil olarak farklı: idioventriküler ritm.
Anteriyor miyokard infarktüsü ve gecikmiş başvuru nedeniyle zaten sol ventrikülün bir kısmı kontraksiyon göstermiyor.
Artık AV tam blok nedeniyle atriyal kontraksiyonların kalp debisine olan katkısı yeterli değil.
İdioventriküler ritm nedeniyle QRS hızı da düşük.
Bu nedenlerle yukarıdaki EKG kaydedildiği sırada hastada düşük debi bulguları ortaya çıkmıştı.
Bu EKG'den hemen sonra hastaya geçici transvenöz kalp pili uygulandı.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 8a. Yukarıdaki EKG, akut anteriyor miyokard infarktüsü geçirdikten 2 gün sonra hastaneye başvuran 83 yaşındaki
bir kadına aittir. Bu EKG, hastaya koroner anjiyografi ve stent implante edilmeden hemen önce kaydedildi.
Atriyal taşikardi ve AVT tam blok izleniyor.
P dalgalarının çoğu net görülürken QRS kompleksinin üzerine denk gelenler görülemiyor.
Bazıları ise zor fark ediliyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 8b. Aynı hastada, LAD'ye PTCA + stent uygulandıktan 1 gün sonra kaydedilen EKG yukarıda görülüyor.
Bloklu atriyal taşikardi artık izlenmiyor.
Bu EKG'de ekstremite derivasyonları 20mm/mV kalibrasyonunda kaydedilmiş.

EKG 9a. Yukarıdaki EKG, AV tam blok nedeniyle 5 yıl önce kalıcı kalp pili implante edilmiş olan 46 yaşındaki
bir kadına ait. Bu EKG, 10 mm/mV kalibrasyonunda kaydedilmiş.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 9b. Yukarıdaki EKG de aynı hastaya ait olup EKG 9a'dan hemen sonra, 20 mm/mV kalibrasyonunda kaydedilmiş.
Pil çıktıları (pacemaker spikes) görülüyor. Ventriküller pil tarafından uyarılıyor.
Ancak atriyum hızı 200-230/dakika civarında.
P dalgalarının hızı atriyal taşikardi ile uyumlu.
AV tam blok nedeniyle
bazı P dalgaları tesadüfen ST segment içine denk gelmiş.
Atriyumlar (P dalgaları) ile ventriküler uyarılar (QRS kompleksleri) arasında ilişki yok: AV tam blok.
Ritm:
bloklu atriyal taşikardi ve pil ritmi.
P dalgaları arasında bazal çizgi net görülüyor: atriyal flutter değil.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız