Tanı kriterleri

Delta dalgası : Aksesuar yol nedeni ile atriyumdan ventriküle geçerken gecikmeye uğramayan supraventriküler

                          uyarı ventrikülü erken uyarır. Erken uyarı delta dalgası olarak görülür.


PR intervali kısalır : AV düğümdeki fizyolojik gecikme olmadığı için PR intervali kısalır.

QRS genişler : Delta dalgasının eklenmesiyle QRS olması gerekenden daha geniş görünür.EKG'de WPW paterninin normalden daha sık görüldüğü bildirilen diğer kalp hastalıkları

  Hipertrofik kardiyomiyopati

  Mitral kapak prolapsusu

  Ebstein anomalisi (birden fazla aksesuar yol olabilir)

  Sol ventrikülde hipertrabekülasyon / nonkompaksiyon
WPW sendromu ve ani kardiyak ölüm

  Özellikle semptomatik kardiyak aritmileri olan WPW sendromu hastalarında

      küçük ama kesin bir ani kardiyak ölüm insidansı vardır (
%2).

  Asemptomatik hastalarda bu risk tartışmalıdır.
Pediyatrik WPW sendromu hastalarında ani kardiyak ölüm

  21 ve altı yaşlarda 912 WPW sendromu hastasının incelendiği çok merkezli bir çalışmaya göre

      aşağıdaki özelliklerden en az birinin görülmesi, hastanın hayatı tehdit eden olay yaşama riskinin arttığını

      gösterir:

     
- Erkek cinsiyet

     
- Ebstein malformasyonu

     
- Elektrofizyolojik çalışmada atriyal fibrilasyonun indüklenebilir olması

     
- Hızlı anterograd iletim: atriyal fibrilasyon sırasında en kısa preeksite RR intervalinin <250 msn olması veya

                                                atriyal pacing sırasında sırasında preeksitasyonlu en kısa preeksite RR intervalinin

                                                 
<250 msn olması

     
- Birden fazla aksesuar yol bulunması
WPW sendromu intermitan (aralıklı) görülebilir

  WPW sendromu örneği bazı hastalarda, farklı zamanlarda çekilen EKG'lerin sadece bazılarında görülür.

  Bazı hastalarda ise WPW sendromu örneği atımdan atıma da görülebilir,

      2-3 atımda bir preeksitasyon görülüp aradaki diğer atımlar normal olabilir.
WPW Sendromu ve treadmil egzersiz testi (efor testi)

  WPW sendromu olanlarda treadmil efor testi sırasında ST depresyonu sıklıkla görüldüğü için anlamlı değildir

      ve koroner arter hastalığını düşündürmez.

  WPW sendromlu bazı hastalarda egzersiz sırasında Delta dalgası kaybolarak EKG normalleşebilir

      (özellikle aksesuar yol sol tarafta ise).

  Egzersiz sırasında Delta dalgası aniden kayboluyorsa

      aksesuar yolun anterograde efektif refrakter periyodunun daha uzun olduğu düşünülür.

  Bazı hastalarda ise istirahat EKG'si normal iken efor testi sırasında Delta dalgaları ortaya çıkabilir.
Referanslar: (özet ve tam text yazıya linkler içerir)

  JACC Clin Electrophysiol 2018;4(4):433-444.

  Arrhythm Electrophysiol Rev 2018;7(1):32-38.

  Am Heart J 78:13, 1969.

  Acta Med Scand (suppl)169:365, 1969.

EKG 1. Wolff-Parkinson-White Sendromunda
Delta dalgaları . Aksesuar yol nedeniyle ventrikül erken uyarılınca Delta dalgası
oluşuyor. Delta dalgası erken ortaya çıktığı için PR mesafesinin son kısmından çalıyor ve PR mesafesi de kısalmış görünüyor.

Bu EKG, Dr. Gülay Çopur tarafından websitemize bağışlanmıştır.


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 2. WPW sendromunda
Delta dalgaları . Delta dalgaları PR mesafesinden çaldıkları için PR mesafesi kısalmış görünür.


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 3. Başka bir hastada WPW sendromu ve
Delta dalgaları . Delta dalgaları PR mesafesinden çaldıkları için PR mesafesi
kısalmış görünür.


Bu EKG, Prof. Dr. Remzi Karaoğuz tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 4a. Hipertrofik kardiyomiyopati hastasında WPW sendromu ve
delta dalgaları . 10mm/mV normal kalibrasyon da çekilen
bir EKG'de
delta dalgaları nı farketmek bazen zor olabilir.


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınızEKG 4b. Aynı hastada EKG'nin kalibrasyonu
20mm/mV 'ye ayarlandığında delta dalgaları daha kolay farkedilebiliyor.


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 5a. WPW sendromu hastasında treadmil efor testi yalancı pozitif (yalancı anormal) olabilir. Hastada teste başlamadan
hemen önce çekilen EKG'de ST çökmesi görülmüyor.


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınızEKG 5b. Aynı hastada efor testine başladıktan 2 dakika 30 saniye sonraki EKG yukarıda görülüyor. Belirgin ST çökmesi yok.


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınızEKG 5c. Aynı hastada treadmil efor testinin 3. dakikasında
I, II ve V6'da ST segment çökmeleri gelişiyor.


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınızEKG 5d. Aynı hastada efor testinin 4 dakika 30. saniyesinde
ST segment çökmelerinin yaygınlaştığı görülüyor.


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınızEKG 5e. Aynı hastada efor testi sonlandırıldıktan sonraki dinlenme safhasının 30. saniyesinde
ST segment çökmeleri azalarak
da olsa devam ediyor.


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınızEKG 5f. Aynı hastada efor testi sonlandırıldıktan 1 dakika 30 saniye sonra ST segment çökmeleri tamamen kaybolmuş.


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 6a. Altı yaşındaki bir çocuğa ait olan yukarıdaki EKG'de görülen
Delta dalgaları ve PR interval kısalması WPW sendromu
tanısı koyduruyor.

Yukarıdaki EKG, pediatrik kardiyoloji uzmanı Dr. Mahmut Gökdemir tarafından websitemize bağışlanmıştır.


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınızEKG 6b. Aynı hastada çarpıntı sırasında çekilen EKG izleniyor. Kalp hızı 300/dakika civarında.

Yukarıdaki EKG, pediatrik kardiyoloji uzmanı Dr. Mahmut Gökdemir tarafından websitemize bağışlanmıştır.


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 7. Aralıklı WPW sendromu. Sadece
bazı atımlarda kısa PR intervali ve delta dalgaları var.

Yukarıdaki EKG, Dr. Beatrice Brembilla tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 8. Onbir yaşındaki çocukta WPW sendromu. Bu hastada preeksitasyon örneği her gün görülmüyordu. Elektrofizyolojik
çalışmada inferiyor aksesuar yol tespit edildi ve başarılı radyofrekans ablasyon yapıldı. Ayrıca sinüs aritmisi de izleniyor.

Yukarıdaki EKG, Dr. Christian Balmer tarafından websitemize bağışlanmıştır.


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
Sayfa 1 - Sayfa 2