Aort koarktasyonu:

  EKG değişikliklerine yol açan temel patoloji hipertansiyona bağlı olarak gelişen sol ventrikül hipertrofisidir.

  Bazı hastalarda, aort kapak hastalığı veya VSD gibi ek konjenital anomaliler de eşlik edebilir (
%34).

  Bazı hastalarda EKG normal olabilir.Aort koarktasyonunda sık görülen EKG anormallikleri:

  Sol ventrikül hipertrofisi örneği: QRS voltajında artış, sekonder ST segment veya T dalgası değişiklikleri.

  Sol atriyal anormallik.

  Birinci derece AV blok.

  Tam veya tam olmayan
Sağ dal bloğu.


Referanslar

  Chou's Electrocardiography in Clinical Practice.

      Adult and Pediatric. 5th ed. Philadelphia. WB Saunders. 2001.

  Am J Cardiol 1979;43:835.

  J Electrocardiol 1993;26:25-41.

EKG 1. Yukarıdaki EKG, 7 yaşındaki bir erkek çocuğa ait. Çocuk, 8 aylık iken önce aort koarktasyonu nedeniyle opere edilmiş.
Son yapılan ekokardiyografide sol ventrikül hipertrofisi izlendi ve aort kapakta maksimum sistolik gradient 36mmHg olarak öl-
çüldü. Yukarıdaki EKG'de sol ventrikül hipertrofisini düşündüren voltaj artışı görülüyor. Ayrıca inkomplet sağ dal bloğu mevcut.
II'de P'nin terminal yarısının amplitüdü artmış ve C1'de de derin ve negatif P dalgası görülüyor: sol atriyal anormallik.

Bu EKG, Pediatrik Kardiyoloji uzmanı Dr. Mahmut Gökdemir tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 2. Yukarıdaki EKG 5 yaşındaki bir kız çocuğuna ait. Daha önce aort koarktasyonu nedeniyle balon anjiyoplasti yapılmış,
restenoz olmamış. Ayrıca valvüler aort darlığı da olup aort kapakta peak sistolik gradient 50 mmHg olarak ölçüldü.
EKG'de sol ventrikül hipertrofisi örneği izleniyor.

Bu EKG, Pediatrik Kardiyoloji uzmanı Dr. Mahmut Gökdemir tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 3. Yukarıdaki EKG 7 yaşındaki bir erkek çocuğa ait. Daha 2 aylık iken aort koarktasyonu nedeniyle opere edilmiş.
Son yapılan ekokardiyografide aortada gradient saptanmamış.
Başarılı bir ameliyattan 7 yıl sonra sol ventrikül hipertrofisini düşündüren EKG bulgusu görülmüyor.

Bu EKG, Pediatrik Kardiyoloji uzmanı Dr. Mahmut Gökdemir tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız