Unstabil angina pektoris hakkında

  Unstabil angina pektoris klinik bir tanıdır.

  Diyagnostik / patognomonik bir EKG bulgusu
yoktur.

  İskemiye ait birçok EKG bulgusu unstabil angina pektoriste de görülebilir.

  EKG bulguları
dinamik değişiklik gösterir.

      Dün gözlenen EKG anormallikleri bugün olmayabilir; bir sonraki gün ise aynı veya farklı şekilde görülebilir.

  Unstabil angina klinik olarak stabil angina ile akut miyokard infarktüsü arasındadır.

  Akut miyokard infarktüsünden önce her hasta stabil veya unstabil angina safhasından geçmez.

  Bazı hastalar stabil angina pektoris safhasından akut miyokard infarktüsü safhasına geçebilir.
Unstabil angina pektoriste görülebilen EKG anormallikleri

  ST segment çökmesi

  ST segment yükselmesi

  T negatifliği

  T dalgası amplitüdünde artış (belirgin T dalgaları)

  Negatif U dalgası

  Atriyoventriküler (AV) bloklar

  Aritmiler

  QT interval uzaması
Uyarılar

  Hafif yatay (horizontal) veya aşağı eğimli (downsloping) ST segment çökmesi özellikle kadınlarda

      normal varyant olarak da görülebilir.

  Sol ventrikül hipertrofisi hastalarında da sekonder ST segment çökmesi/yükselmesi

      ve/veya T negatifliği görülebilir (Yüklenme Paterni).

  Kalp pili hastalarında pilden kaynaklanan uyarılar iskeminin tipik EKG bulgularını maskeler.

EKG 1. Yukarıdaki EKG 72 yaşındaki bir kadına ait olup unstabil angina pektoris tanısı ile koroner anjiyografi yapılmadan
hemen önce acil serviste kaydedildi. Hasta son günlerde olan, EFORLA İLGİSİZ, yarım saat kadar sürebilen yaygın
retrosternal göğüs ağrıları tanımlıyordu.
VPS ve ST segment çökmesi izleniyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
Resim 1a. Hasta acil olarak koroner anjiyografiye alındığında
sağ koroner arter (RCA) ortasında ciddi darlık tespit edildi.
Resim 1b. Aynı hastada RCA'ya stent implante edildikten sonraki anjiyogram
yukarıda görülüyor.

EKG 2. Yukarıdaki EKG 78 yaşındaki bir erkeğe ait olup sağ prekordiyallerde (V1-V3) T sivriliği, V5-V6'da daha da belirgin olmak
üzere V5, V6, II, III ve aVF'de ST segment çökmesi ve negatif T dalgaları izlenmektedir. Ağrılarının tarifinden ve
EKG bulgularından yola çıkarak hastaya Unstabil Angina Pektoris tanısı kondu. Yapılan koroner anjiyografide LAD'de %80 darlık
tespit edildi. Ritm atriyal fibrilasyon.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 3. Yukarıdaki EKG 68 yaşındaki bir erkeğe aittir. Daha önce koroner bypass ameliyatı geçirmiş olan bu hasta eforla ilgisiz
yaygın ve tipik retrosternal göğüs ağrıları tanımlamakta idi. Beta bloker de kullanmakta olan bu hastanın EKG'sinde 1. derece
AV blok (PR mesafesi 230 msn), anteriyorda
ST düzleşmesi ve V2-V3'te sivri T dalgaları izleniyor. Ayrıca III'te T dalgası negatif.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 4. Yukarıdaki EKG 41 yaşındaki bir erkeğe ait olup hasta eforla ilgisiz tipik yaygın göğüs ağrıları tanımlıyordu.
İskemi lehine belirgin EKG bulgusu olmamasına rağmen hastaya koroner anjiyografi yapıldı. LAD proksimalden tam tıkalı olup
RCA'dan retrograd doluyordu. LAD yavaş yavaş tıkandığı için tam tıkanmış olsa bile akut miyokard infarktüsü gelişmemişti.
Bu olgudan da görülüyor ki
EKG'nin normal olması koroner arter hastalığını ekarte ettirmez , hastanın klinik semptomları
da dikkate alınmalıdır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 5a. Yukarıdaki EKG, epigastrik ağrıdan şikayet eden 66 yaşındaki bir erkeğe aittir. İskemiye ait tipik EKG bulgusu yok.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 5b. Aynı hastada 4 gün sonra çekilen EKG'de yaygın ST segment çökmesi izleniyor. Hasta, bu EKG'den hemen sonra acil
koroner anjiyografi yapılmak üzere hastanemize sevk edildi.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 5c. Aynı hastaya koroner anjiyografi yapılmadan hemen önce çekilen EKG yukarıda görülüyor.
Yaygın ST segment çökmeleri ile birlikte hastanın epigastrik ağrısı da kaybolmuş.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
Şekil 5. Koroner anjiyografide
Circumflex (Cx) ve
Sol ön inen (LAD)
koroner arterlerde ciddi darlıklar tespit edildi.

EKG 6. Yukarıdaki EKG, koroner arterleri normal olan 60 yaşındaki bir kadına aittir.
Göğüs derivasyonlarında hafif ST segment çökmesi ve negatif T dalgaları izleniyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 7. Yukarıdaki EKG, kontrolsüz hipertansiyonu ve sol ventrikül hipertrofisi bulunan 64 yaşındaki bir kadına aittir.
Koroner arterleri normal olmasına rağmen V4-V6 arasında ST segment çökmesi var.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
Sayfa 1 - Sayfa 2 - Sayfa 3