Unstabil angina pektoris hakkında

  Unstabil angina pektoris klinik bir tanıdır.

  Diyagnostik / patognomonik bir EKG bulgusu
yoktur.

  İskemiye ait birçok EKG bulgusu unstabil angina pektoriste de görülebilir.

  EKG bulguları
dinamik değişiklik gösterir. Dün gözlenen EKG anormallikleri bugün olmayabilir; bir sonraki gün ise aynı veya farklı şekilde görülebilir.

  Unstabil angina klinik olarak stabil angina ile akut miyokard infarktüsü arasındadır.

  Akut miyokard infarktüsünden önce her hasta stabil veya unstabil angina safhasından geçmez.

  Bazı hastalar stabil angina pektoris safhasından akut miyokard infarktüsü safhasına geçebilir.
Unstabil angina pektoriste görülebilen EKG anormallikleri

  ST segment çökmesi

  ST segment yükselmesi

  T negatifliği

  T dalgası amplitüdünde artış (belirgin T dalgaları)

  Negatif U dalgası

  Atriyoventriküler (AV) bloklar

  Aritmiler

  QT interval uzaması
Uyarılar

  Hafif yatay (horizontal) veya aşağı eğimli (downsloping) ST segment çökmesi özellikle kadınlarda normal varyant olarak da görülebilir.

  Sol ventrikül hipertrofisi hastalarında da sekonder ST segment çökmesi/yükselmesi ve/veya T negatifliği görülebilir (yüklenme paterni).

  Kalp pili hastalarında pilden kaynaklanan uyarılar iskeminin tipik EKG bulgularını maskeler.

EKG 1. Yukarıdaki EKG 72 yaşındaki bir kadına ait olup unstabil angina pektoris tanısı ile koroner anjiyografi yapılmadan
hemen önce acil serviste kaydedildi. Hasta son günlerde olan, EFORLA İLGİSİZ, yarım saat kadar sürebilen yaygın
retrosternal göğüs ağrıları tanımlıyordu.
VPS ve ST segment çökmesi izleniyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
Resim 1a. Hasta acil olarak koroner anjiyografiye alındığında
sağ koroner arter (RCA) ortasında ciddi darlık tespit edildi.
Resim 1b. Aynı hastada RCA'ya stent implante edildikten sonraki anjiyogram
yukarıda görülüyor.

EKG 2. Yukarıdaki EKG 78 yaşındaki bir erkeğe ait olup sağ prekordiyallerde (V1-V3) T sivriliği, V5-V6'da daha da belirgin olmak
üzere V5, V6, II, III ve aVF'de ST segment çökmesi ve negatif T dalgaları izlenmektedir. Ağrılarının tarifinden ve
EKG bulgularından yola çıkarak hastaya Unstabil Angina Pektoris tanısı kondu. Yapılan koroner anjiyografide LAD'de %80 darlık
tespit edildi. Ritm atriyal fibrilasyon.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 3. Yukarıdaki EKG 68 yaşındaki bir erkeğe aittir. Daha önce koroner bypass ameliyatı geçirmiş olan bu hasta eforla ilgisiz
yaygın ve tipik retrosternal göğüs ağrıları tanımlamakta idi. Beta bloker de kullanmakta olan bu hastanın EKG'sinde 1. derece
AV blok (PR mesafesi 230 msn), anteriyorda
ST düzleşmesi ve V2-V3'te sivri T dalgaları izleniyor. Ayrıca III'te T dalgası negatif.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 4. Yukarıdaki EKG 41 yaşındaki bir erkeğe ait olup hasta eforla ilgisiz tipik yaygın göğüs ağrıları tanımlıyordu.
İskemi lehine belirgin EKG bulgusu olmamasına rağmen hastaya koroner anjiyografi yapıldı. LAD proksimalden tam tıkalı olup
RCA'dan retrograd doluyordu. LAD yavaş yavaş tıkandığı için tam tıkanmış olsa bile akut miyokard infarktüsü gelişmemişti.
Bu olgudan da görülüyor ki
EKG'nin normal olması koroner arter hastalığını ekarte ettirmez , hastanın klinik semptomları
da dikkate alınmalıdır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 5a. Yukarıdaki EKG, epigastrik ağrıdan şikayet eden 66 yaşındaki bir erkeğe aittir. İskemiye ait tipik EKG bulgusu yok.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 5b. Aynı hastada 4 gün sonra çekilen EKG'de yaygın ST segment çökmesi izleniyor. Hasta, bu EKG'den hemen sonra acil
koroner anjiyografi yapılmak üzere hastanemize sevk edildi.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 5c. Aynı hastaya koroner anjiyografi yapılmadan hemen önce çekilen EKG yukarıda görülüyor.
Yaygın ST segment çökmeleri ile birlikte hastanın epigastrik ağrısı da kaybolmuş.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
Şekil 5. Koroner anjiyografide
Circumflex (Cx) ve
Sol ön inen (LAD)
koroner arterlerde ciddi darlıklar tespit edildi.

EKG 6. Yukarıdaki EKG, koroner arterleri normal olan 60 yaşındaki bir kadına aittir.
Göğüs derivasyonlarında hafif ST segment çökmesi ve negatif T dalgaları izleniyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 7. Yukarıdaki EKG, kontrolsüz hipertansiyonu ve sol ventrikül hipertrofisi bulunan 64 yaşındaki bir kadına aittir.
Koroner arterleri normal olmasına rağmen V4-V6 arasında ST segment çökmesi var.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 8a. Unstabil angina tanısı alan bazı hastalarda kısa süre içerisinde dinamik EKG değişiklikleri görülebilir.
Yukarıdaki EKG, göğüs ağrısı ile Acil Servise başvuran 63 yaşındaki bir kadına aittir.
V3-V6 arasında ST segmenti çökmüş ancak T dalgası pozitif.
Unstabil angina tanısı konan hastaya anti-iskemik medikal tedavi başlandı.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 8b. Oniki dakika sonra tekrarlanan EKG'de artık anteriyorda pozitif T dalgaları görülmüyor.
ST segment çökmesi I ve aVL'de de ortaya çıkmış.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 8c. Onyedi dakika sonra EKG tekrarlandı. V5, V6'daki ST segment çökmeleri gerilemiş

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 8d. Aynı hastanın 2 saat sonra tekrarlanan EKG'si yukarıda görülüyor.
Tıbbi tedavi altında ST segment çökmesi kaybolmuş ancak anteriyordaki T negatifliği devam ediyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 8e. On dakika sonra EKG tekrarlandı. Göğüs derivasyonlarındaki negatif T dalgaları bu EKG'de düzleşmiş.
Bu EKG'den sonra hasta koroner anjiyografiye alındı.
Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 8f. Yukarıdaki EKG, Circumflex (cx) koroner artere stent implante edildikten hemen sonra kaydedildi.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 8g. Stent implantasyonundan 12 saat sonra artık ST segment çökmesi görülmüyor. İnferiyorda T dalgaları negatifleşmiş.
Kardiyak Troponin I'nın serum düzeyi normal sınırı hafif geçti.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 9a. Yukarıdaki EKG, daha önce 3 koroner stent implante edilmiş olan 63 yaşındaki bir erkeğe aittir.
Bu hasta, tipik yaygın retrosternal göğüs ağrısı ile acil servise başvurduğunda çekilen ilk EKG'si yukarıdadır.
II, III ve aVF'de negatif T dalgaları ve aşağı doğru inen ST segment çökmesi; V4 ve V5'de ise hafif ST çökmesi izleniyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 9b. Aynı hastada, ilk EKG'den 2.5 saat sonra çekilen EKG yukarıdadır. Artık ST segment çökmesi ve (III dışında)
T negatifliği izlenmiyor. Bu EKG değişikliğinden sonra hasta Unstabil Angina tanısıyla acil koroner anjiyografi
yapılmak üzere hastanemize sevk edildi. Koroner anjiyografide, LAD'ye daha önce implante edilmiş olan stent içinde
ciddi darlık tespit edildi ve balon anjiyoplasti ile açıldı.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 10a. Yukarıdaki EKG, koroner arter hastası olan 78 yaşındaki bir erkeğe aittir.
Hastaya koroner bypass ameliyatı olması önerilmişti.
Göğüs ve lateral derivasyonlarda T negatiflikleri izleniyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 10b. Yukarıdaki EKG aynı hastaya ait olup 4 gün sonra, göğüs ağrısı sırasında kaydedilmiştir.
Ağrı sırasında V1'den V4'e kadar ST yüksekliği ortaya çıkmış.
Ek olarak, II ve V6 derivasyonlarında ST segment çökmesi ile V5'te T dalgası düzleşmesi görülüyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 10c. Yukarıdaki EKG de aynı hastaya ait olup EKG 10b'den iki saat sonra kaydedilmiştir.
ST çökmesi şimdi daha da belirginleşmiş ve III ile aVF'i de tutmuş.
Ek olarak V5'te de ST çökmesi gelişmiş.
Bu hastanın EKG'leri dinamik EKG değişiklikleri için iyi bir örnek oluşturuyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 11. Yukarıdaki EKG, eforla ilgisiz göğüs ağrıları tanımlayan orta-yaşlı bir erkeğe aittir. Q dalgaları yok (ESKİ miyokard infarktüsü bulgusu yok). ST segment normal. Anteriyorda
bifazik (hem pozitif hem negatif) ve negatif T dalgaları var. Hastanın göğüs ağrısı da dikkate alınarak bu hastaya koroner anjiyografi yapıldı. İki koroner arterde tespit edilen ciddi darlıklar nedeniyle koroner bypass ameliyatı olması önerildi.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız