Kısa PR intervali

  PR intervali < 120msn (< 3 küçük kare).

  P dalgası normaldir: II, III ve aVF'de pozitiftir.

 
QRS genişliği normaldir.Sürekli kısa PR intervali yapan sebepler:

  Lown-Ganong-Levine Sendromu.

  Wolff-Parkinson-White (WPW) Sendromu: Kısa PR intervali, normal P dalgası, delta dalgası

      ve buna bağlı olarak geniş QRS kompleksi bulunur.

  Koroner sinüs ritmi (
düşük atriyal ritm): II, III ve avF'de P dalgası negatif olur.

  bazı Fabry hastalarında.

  bazı Pompe hastalarında.
Aralıklı olarak kısa PR intervalinin görüldüğü durumlar:

  Atriyal prematüre atım

  Nodal prematüre atım

  İntermitant Wolff-Parkinson-White (WPW) Sendromu
Lown-Ganong-Levine (LGL) Sendromu

  Kısa PR intervaline ek olarak taşikardi atakları da (özellikle AVNRT gibi) oluyorsa

      LGL sendromu tanısı konulur.

  Taşikardi atakları yok ise LGL sendromundan söz edilemez.

EKG 1. Genç bir kadında kısa PR intervali ve normal QRS genişliği izleniyor. Delta dalgasının olmaması (ve buna bağlı olarak
da QRS kompleksinin normal genişlikte olması) nedeni ile WPW sendromundan ayrılıyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 2. Çarpıntı atakları olan 17 yaşındaki bir gencin EKG'sinde kısa PR intervali izleniyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 3. Yedi yaşında bir erkek çocuğa ait EKG'de kısa PR intervali izleniyor. Bu hastaya daha önce, aort koarktasyonu
nedeniyle balon dilatasyon uygulanmış.

Yukarıdaki EKG, pediatrik kardiyoloji uzmanı Dr. Mahmut Gökdemir tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 4a. Çarpıntı atakları olan 16 yaşındaki bir erkeğin istirahat EKG'sinde kısa PR intervali izleniyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınızEKG 4b. Aynı hastanın 1 hafta sonra çekilen EKG'sinde SVT atağı (kalp hızı 205/dakika) tespit edildi. Artık teşhis Lown-Ganong-
Levine (LGL) sendromu.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 5. PR intervalindeki kısalmayı ilk bakışta farketmek bazen güç olabilir.
Yukarıdaki EKG 14 yaşındaki bir erkeğe ait olup PR mesafesi 110 msn'dir.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız


EKG 6. Orta yaşlı bir kadında kısa PR intervali izleniyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 7. Yukarıdaki EKG 73 yaşındaki kronik hipertansif bir erkeğe ait. Stabil angina pektoris tanımlayan bu hastanın EKG'sinde
sol ventrikül hipertrofisi voltaj kriterlerinin yanısıra yüklenme paterni ve kısa PR intervali de var.
Hastaya aynı gün yapılan koroner anjiyografide LAD proksimalde %95 darlık tespit edildi. EKG ise yüklenme paterni ile uyumlu.
Dinamik EKG değişikliği yoksa böyle bir hastada sadece bu EKG'ye bakarak, koroner anjiyografi yapmadan koroner arter
hastalığı tanısı koymak mümkün değildir.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 8. İnferiyor miyokard infarktüsü geçirmiş olan 51 yaşındaki erkekte kısa PR intervali (110 msn) izleniyor.
II, III, aVF'de Q dalgaları ve III, aVF'de negatif T dalgaları geçirilmiş inferiyor miyokard infarktüsünü gösteriyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 9a. Yukarıdaki EKG, görünürde sağlıklı olan 39 yaşındaki asemptomatik bir erkeğe ait.
Kısa PR intervali ile birlikte sağ dal bloğu mevcut. PR mesafesi 110 msn.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 9b. Aynı hastanın EKG özeti.

EKG 10. Ekokardiyografisi normal olan 13 yaşındaki bir kızda kısa PR intervali (95 msn) izleniyor.

Yukarıdaki EKG, Pediatrik Kardiyoloji uzmanı Dr. Mahmut Gökdemir tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
Sayfa 1 - Sayfa 2