Tanı kriterleri

  P dalgaları görülmez, çünkü atriyum kontraksiyonu yoktur.

 
Bazal çizgi düzensizdir çünkü P dalgaları yerine fibrilasyon dalgaları vardır.

      Fibrilasyon dalgaları belirgin ise
kaba dalgalı, belirsiz ise ince dalgalı AF denir.

 
QRS araları eşit değildir.Atriyal fibrilasyonu tetikleyen faktörler

  Atriyal prematüre atımlar - APS ( en sık )

  Atriyal flutter

  Supraventriküler taşikardiler

  Bradikardi

  Akut atriyal gerilme
Klinik önemi

  AF'de atriyum hızı 350-500/dak., ventrikül cevabı 100-180/dak. arasındadır.

  Ventrikül cevabı daha yüksek ise WPW Sendromu düşünülmelidir.

      WPW sendromunda fibrilasyon dalgalarının aksesuar yol üzerinden ventriküle geçişleri kolay olup

      senkop veya VF'ye yol açabilir.

  Yavaş ventrikül cevaplı atriyal fibrilasyon ilk bakışta AV tam blok ile karıştırılabilir.

  Ventrikül hızı düşük ancak QRS aralıkları EŞİT DEĞİL ise
ventrikül hızını yavaşlatan ilaç kullanımı

     
(digoksin, beta bloker, verapamil, diltiazem, amiodarone gibi) akla gelmelidir.

  Ventrikül hızı düşük ve QRS aralıkları EŞİT ise
AV tam blok düşünülür.

      (AV tam blok gelişimi Digoksin, beta bloker, verapamil, diltiazem, amiodarone gibi ilaç kullanımına

      bağlı olabilir de olmayabilir de)


  Digoksin alan bir kişide QRS aralıklarında eşitlenmeler olursa digoksin zehirlenmesi düşünülür.

     
Eşitlenmeler AV tam blok gelişmesine bağlıdır.

      AV tam blok gelişince dar QRS'li ise nodal ritm, geniş QRS'li ise idioventriküler ritm devreye girmiştir.

  Önceden dal bloğu olan bir hastada yüksek ventrikül cevaplı AF geliştiğinde ilk bakışta VT sanılabilir.

      Ancak QRS aralarının düzensiz olması ile VT olmadığı anlaşılır.

  Yoğun bakımda monitorize edilen AF'li hastalarda R-R aralıkları sürekli değiştiği için monitördeki

      kalp hızı da
anlık değişir. Bu durumda monitördeki anlık rakamlara bakarak kalp hızı belirlenemez.

  AF'de kalp debisi yaklaşık %20 azalır: efor kapasitesinde azalma, çarpıntı ve çabuk yorulma yapar.

  AF sol atriyumda staz yaparak sol atriyum içinde trombüs oluşumunu kolaylaştırır,

      sistemik tromboemboli riskini artırır.

  Yüksek ventrikül cevaplı AF'da ilk bakışta QRS araları eşitmiş gibi görünebilir.

  AF bazen kalıcı olur, bazı hastalarda ise ataklar halinde gelir. Kısa süren ataklar EKG'de tespit

      edilemeyebilir. Bu durumda 24 saatlik Holter kayıtlarında paroksismal AF atakları yakalanabilir.

  Atriyal flutter hastaları ile kıyaslandığında, AF hastalarındaki yüksek ventrikül cevabının

      farmakolojik kontrolü daha kolaydır.

EKG 1. Atriyal fibrilasyonun 3 kriteri: P dalgasının yokluğu, bazal çizginin düzensizliği ve R-R aralıklarının eşitsizliği.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 2. Yavaş ventrikül cevaplı atriyal fibrilasyon.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 3. Holter kaydında kısa süreli atriyal fibrilasyon atağı görülüyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 4. Eski anteriyor miyokard infarktüsü geçirmiş bir hastada atriyal fibrilasyon görülüyor. P dalgaları yok, QRS araları eşit
değil ve bazal çizgi düzensiz.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 5. Yavaş ventrikül cevaplı ve ince dalgalı atriyal fibrilasyon (AF): P dalgaları yok, QRS aralıkları eşit değil ve bazal çizgi
düzensiz. İnce dalgalı AF nedeniyle fibrilasyon dalgaları zor görünüyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 6a. Yukarıdaki EKG ilk bakışta atriyal fibrilasyon izlenimi veriyor: P dalgaları yok (gibi görünüyor), bazal çizgi düzensiz ve
QRS aralıkları eşit değil. EKG'nin kalibrasyon ayarı 10mm/mV.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 6b. Aynı hastada detayları daha iyi görmek için EKG kalibrasyonu
20 mm/mV 'a ayarlanınca P dalgaları nın aslında var
olduğu ve ritmin atriyal fibrilasyon olmadığı anlaşılıyor. Hasta da gereksiz antikoagülan tedavi almıyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 7.
Kaba dalgalı atriyal fibrilasyonda " f (fibrilasyon dalgaları) çok belirgin olarak izleniyor. Fibrilasyon dalgaları düzenli
değil ve şekil olarak da birbirlerine benzemiyorlar. Bu nedenle atriyal flutter olmadığı kolayca anlaşılıyor.
Atriyal fibrilasyondaki
f dalgaları çoğu hastada bu kadar belirgin görülmez.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 8. Yukarıda, yaşlı bir kadının Holter incelemesinde kaydedilen paroksismal atriyal fibrilasyon atağı görülüyor.
Atağın
ilk ve son atımları işaretlenmiş.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 9. Sol dal bloğu ve atriyal fibrilasyon birarada.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 10a. Yukarıdaki EKG 62 yaşındaki bir kadına ait olup bazal çizgi kayması, sinüs aritmisi ve düşük amplitüdlü P dalgaları
mevcut. İlk bakışta kolaylıkla atriyal fibrilasyon sanılabilir.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 10b. EKG tekrar kaydedildiğinde sinüs aritmisinin devam ettiği ancak azalan baseline kayması sayesinde P dalgalarının
artık daha kolay farkedilebildiği görüldü.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 10c. EKG 20 mm/mV kalibrasyonunda tekrar çekildiğinde P dalgaları artık çok net olarak görülüyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
Sayfa 1 - Sayfa 2 - Sayfa 3 - Sayfa 4 - Sayfa 5