Tanı kriterleri

  D2'de P dalgasının amplitüdü (yüksekliği) 2.5mm 'nin (0.25 mV) üzerindedir.

      (6 aya kadar olan bebeklerde 3 mm'nin üzerinde olması anormaldir)

     
Tek tepeli , sivri P dalgası görülür.

  Destekleyen diğer bulgular:

      V1 veya V2'de
P dalgasının ilk kısmının yüksekliği > 1.5mm (0.15 mV) olması.

      P dalgası vektörünün sağa doğru kayması.

  Genellikle P dalgasının süresi normaldir (<120ms).
Çocuklarda, konjenital kalp hastalıkları arasında BELİRGİN sağ atriyal anormallik gösterenler

  Ciddi pulmoner darlık

  Ebstein anomalisi

  Total pulmoner venöz dönüş anomalisi

  Triküspid atrezisiAyrıca atriyal septal defekt (ASD) de her zaman BELİRGİN olmasa bile sağ atriyal anormallik gösterebilir.
İsimlendirme hakkında

  Eskiden P pulmonale , P congenitale , sağ atriyum büyümesi , sağ atriyum hipertrofisi , atriyal yüklenme

      gibi tanımlamalar kullanılmakta idi.

  Ancak yukarıda tanımlanan EKG bulguları sadece atriyal kas hipertrofisinde değil, atriyal basınç artışında,

      ventrikül diyastolik disfonksiyonunda veya intraatriyal iletim gecikmesinde de görülebilmektedir.

  Bu sebeple, bugün artık
sağ atriyal anormallik ifadesinin kullanılması önerilmektedir.Referanslar

  Circulation 2009,119:e251-e261.

  American Journal of Emergency Medicine 2008;26:221-228.

EKG 1. Sağ atriyum büyümesini gösteren
yüksek ve sivri P dalgaları izleniyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 2. Kronik obstrüktif akciğer hastasında
sağ atriyal anormallik örneği izleniyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 3. Yukarıdaki EKG 6 yaşındaki bir çocuğa ait. Ciddi pulmoner darlık nedeniyle yenidoğan döneminde önce pulmoner
balon valvuoplasti daha sonra da valvulotomi uygulanmış. Son yapılan ekokardiyografisinde ciddi triküspid yetmezliği ve orta
derece pulmoner yetmezlik saptanmış.
Sağ atriyal anormallik o kadar belirgin ki II'deki P dalgasının amplitüdü (yüksekliği)
kendisini takip eden QRS'in amplitüdünden daha yüksek. Ciddi pulmoner darlıkta ayrıca
C1'deki R dalgasının amplitüdünün de
yüksek olması
beklenir.

Bu EKG, pediatrik kardiyoloji uzmanı Dr Mahmut Gökdemir tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 4. Yukarıdaki EKG 9 yaşındaki bir çocuğa ait. Ciddi pulmoner darlık nedeniyle daha önce opere edilmiş.
Son yapılan Doppler ekokardiyografisinde 4. derece (ciddi) triküspid yetmezliği ve 3. derece pulmoner yetmezlik saptanmış.
Sağ atriyum geniş olarak izlenmiş.
Derivasyon II'deki
P dalgaları o kadar büyük ki kendilerinden sonra gelen QRS kompleksi ile aynı amplitüdde .

Bu EKG, pediatrik kardiyoloji uzmanı Dr Mahmut Gökdemir tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 5. Yukarıdaki EKG, kifoskolyozu ve kunduracı göğsü (pektus ekskavatum) olan 30 yaşındaki bir erkeğe aittir.
Hastada 1.4 cm genişliğinde büyük bir subaortik VSD mevcut olup hasta daha önce VSD için ameliyat olmamış.
EKOkardiyografide belirgin shunt akımının görülmemesi, ventriküller arasındaki basıncın eşitlendiğini düşündürüyordu.
Yine ekokardiyografide sol ventrikülde sistolik fonksiyon bozukluğunun da başladığı tespit edildi.
Hastada çomak parmak mevcuttu.
Bu EKG'de sağ ventrikül hipertrofisini düşündüren bulgular arasında C5 ile C6'da R/S oranının <1 olması,
S1S2S3 paterni, sağ atriyal anormallik, C5'te S amplitüdünün >0.7mV olması sayılabilir.
Derivasyon II'de
P dalgasının amplitüdünün >2.5mm olması sağ atriyal anormalliğe işaret ediyor.


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız