Epidemiyoloji

  ER popülasyonun yaklaşık %1-9'unda bulunur.

  İdiyopatik Ventrikül Fibrilasyonu (VF) olgularında ER'nin
%15-70 sıklığında görülebildiği bildirilmiştir.

  ER erkeklerde
3 kat daha sık görülür.

  ER siyah ırkta daha sık görülür.

  ER iyi eğitimli atletlerde
%90 sıklıkta görülür.Tanı kriterleri

 
En az iki komşu derivasyonda açıklığı yukarı bakan ST yükselmesi olmalıdır.

 
J dalgası (QRS kompleksinin son kısmındaki çentiklenme -notching- veya genişleme -slurring-)

      eşlik edebilir (
%71).

 
Bazı olgularda belirgin T dalgaları da eşlik edebilir.Klinik önemi

  ER farklı derivasyonlarda görülebilir.

  ER'nin lokalizasyonunun prognozu etkilediği bildirilmiştir.

  Asemptomatik bireylerde, ER'nin orta prekordiyallerde (V2, V3, V4) görülmesinin

      aritmi riskini
ARTIRMADIĞI bildirilmiştir. Eğitimli atletlerde daha çok bu şekilde görülür.

 
İnferiyorda 0.2mV'dan (standart EKG'de 2mm'den) fazla ST yüksekliği olmasının

      ani kardiyak ölüm riskini
3 kat artırdığı bildirilmiştir.

  ER'nin
inferiyor ve lateralde görülmesi en yüksek risk grubunu gösterdiği ileri sürülmüştür.

  J noktası yüksekliğinin artmasının ani kardiyak ölüm riskini de artırdığı bildirilmiştir.

      VF ataklarından önce J noktasının yükseldiği bildirilmiştir.
ER paterni geçici özellik gösterebilir

  ER kalp hızından ve vagal tonustan etkilenir.

  Vagal tonusun arttığı, kalp hızının azaldığı (
yemekten sonra veya uykuda) durumlarda ER belirginleşir

      ve ER'ye bağlı aritmilerin görülmesi kolaylaşır.

  Adrenerjik uyarı (egzersiz) sırasında ER paterni azalır, hatta kaybolabilir; aritmi riski azalır.
ER ile Brugada Sendromu'nun ortak yanları

  Erkeklerde daha sık görülür.

  J dalgası ve ST segment elevasyonu

  Aritmik olaylar genellikle

                  o   35-45 yaşlarında ortaya çıkar.

                  o   bradikardi sırasında daha sık görülür.

                  o   Kinidin ve isopreterenol'e cevap verir.
Referanslar

  N Engl J Med 2009;361:2529-37.

  Anatol J Cardiol 2018;20(1):61-63

  N Engl J Med 2008;358:2078-9.

  N Engl J Med 2008;358:2016-23.

  J Am Coll Cardiol 2010;56:1177-86.

  Journal of Electrocardiology 2012;45:404-410.EKG 1. Sağlıklı 39 yaşındaki bir erkekte erken repolarizasyon görülüyor. Erken repolarizasyon genellikle C3 ve C4'te daha
belirgin olur. Erken repolarizasyondaki ST yüksekliğinin iki özelliği onu akut miyokard infarktüsündeki ST yüksekliğinden
ayırır: Erken repolarizasyonda
J noktası yükselmiştir ve ST segmentinin açıklığı yukarı bakar .

Erken repolarizasyonun
ORTA PREKORDİYALLERde (V2, V3, V4) görülmesinin genellikle kötü prognoz göstermediği kabul edilir.

Ancak erken repolarizasyonun görülmesi her zaman iyi prognoz anlamına da gelmez.

J noktası : S dalgası ile ST segmentinin birleştiği nokta.


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız


EKG 2. Yukarıdaki EKG, görünürde sağlıklı olan 19 yaşındaki bir erkeğe aittir.
Erken repolarizasyonu düşündüren
J dalgası sadece V4,V5, V6'da mevcut.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 3. Yukarıdaki EKG 48 yaşındaki bir erkeğe ait.
Anteriyorda ST yüksekliği ve belirgin T dalgaları izleniyor.
PR segment elevasyonu veya depresyonu olmadığı için bu EKG akut perikardit ile uyumlu değil.


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 4. Yukarıdaki EKG, koroner arterleri normal olan 69 yaşındaki bir erkeğe ait.
J dalgası en iyi C3'te izleniyor.
C2, C3 ve C4'te T dalgaları da belirgin.


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 5. Yukarıdaki EKG, 23 yaşındaki bir erkeğe ait.
J dalgası en belirgin olarak C4'te izleniyor. Ayrıca II ve aVF'te de açıklığı
yukarı bakan ST yüksekliği var. Perikarditi düşündürecek PR segment depresyonu veya elevasyonu yok.


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 6. Yukarıdaki EKG, görünürde sağlıklı olan 20 yaşındaki bir erkeğe ait. İnferiyor derivasyonlarda
J dalgası ve ST yüksekliği
izleniyor. ER'nin inferiyor veya inferiyor + lateral derivasyonları ilgilendirmesi durumunda ST segment yüksekliği >2mm ise
ani kardiyak ölüm riskinin 3 kat arttığı
ileri sürülmektedir. ER, bradikardi sırasında belirginleşir.


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 7. Otuzbeş yaşındaki bir erkekte, orta prekordiyallerde
J dalgası , ST yüksekliği ve belirgin T dalgası görülüyor.
Bu ER paterninin ani ölüm riskini
ARTIRMADIĞI ileri sürülmektedir.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 8a. Yukarıdaki Holter trasesi ER'nin labil özelliğini gösteriyor. Saat 00:06'da
kalp hızı 80'lere çıktığında ER paterni kayboluyor .
Saat 02:34'te
kalp hızı 50'lere indiğinde ER paterni belirginleşiyor .

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınızEKG 8b. Aynı hastanın 2-3 dakika sonraki Holter kaydında
kalp hızı 50'lere indiğinde ER paterni belirginleşiyor , kalp hızı 80'lere
çıktığında
ER paterni kayboluyor .

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 9a. Koroner arter hastalığı olmayan 57 yaşındaki bir erkekte inferiyorda
J dalgaları görülüyor: erken repolarizasyon.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 9b. Aynı hastadaki
J dalgaları .
Sayfa 1 - Sayfa 2