Ashman Fenomeni

  Bir tür aberran iletim olup özellikle atriyal fibrilasyonda daha sık görülür.

  Dallardaki refrakter periyod bir önceki RR mesafesi ile doğru orantılıdır.

 
Uzun RR aralığından hemen sonra kısa RR aralığı olursa, refrakter periyod da uzamış olacağı için

      bu sırada bir önceki atıma göre daha erken gelen bir supraventriküler uyarı

      sağ veya sol dallardan birini refrakter dönemde yakalar ve aberasyon ile iletilir.

  Sağ dalın refrakter periyodu sol dala göre daha uzun olduğu için

      supraventriküler uyarı
sıklıkla sağ dal bloğu şeklinde iletilir.

  Ashman fenomeni sadece atriyal fibrilasyonda görülmez.

      RR aralıklarının uzun-kısa şeklinde birbirini takip ettiği durumlarda da görülebilir

      (multifokal atriyal taşikardi gibi).

  İlk defa Dr. Richard Ashman tarafından 1947'de atriyal fibrilasyon hastasında tanımlanmıştır.
Atriyal fibrilasyonda görülen Ashman atımları ile VPS ayırımı nasıl yapılır?

  Ashman atımları

      - değişen coupling intervallerine sahiptir.

      - birbirini izleyen uzun-kısa siklus sekansı gösterir.


 
VPS'ler

      - sabit coupling intervaline sahiptir.

      - aberran atımı takip eden uzun ve benzer R-R siklusu gösterebilirler.

      - QRS şekilleri RBBB veya LBBB'ye benzemeyebilir.

      - birbirini izleyen uzun-kısa siklus sekansı göstermez.
Klinik önemi

  Geniş QRS şeklindeki atımın ventriküler kaynaklı olmadığının bilinmesi yeterlidir.

  Klinik önemi yoktur, hayatı tehdit eden durum yaratmaz.
Referans

  Türk Aritmi, Pacemaker ve Elektrofizyoloji Dergisi 2008;6:87-96.

EKG 1a.
Uzun RR intervali ni takip eden kısa RR intervali nden sonra gelen atım aberasyon ile iletildiği için sağ dal bloğu şek-
linde geniş QRS kompleksi
oluşturmuş. Alttaki ritm trasesinde sadece en uzun olan iki RR intervali nden sonra erken gelen
atımlar
aberasyon ile iletilmiş .


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 1b. Aynı hastanın hemen sonra çekilen EKG'sinde yine
uzun RR intervali ni takip eden kısa RR intervali nedeniyle erken
gelen atım aberasyon ile iletilmiş ve
sağ dal bloğu şeklinde geniş QRS kompleksi oluşturmuş.


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 2. Başka bir atriyal fibrilasyon hastasında görülen Ashman fenomeni.
Uzun RR intervali ni takip eden kısa RR intervali nden
sonra gelen erken atım aberasyon ile iletildiği için
sağ dal bloğu şeklinde geniş QRS kompleksi oluşturmuş. Alttaki ritm trase-
sinde
sadece en uzun olan iki RR intervali nden sonra erken gelen atımlar aberasyon ile iletilmiş .


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 3. Başka bir hastada Ashman fenomeni.
Uzun RR intervali ni takip eden kısa RR intervali nden sonra gelen erken atımlar
aberasyon ile iletildiği için
sağ dal bloğu şeklinde geniş QRS kompleksleri oluşturmuş. Alttaki ritm trasesinde de görüldüğü
üzere
sadece en uzun olan RR intervali nden sonra gelen iki erken atım aberasyon ile iletilmiş .


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 4. Multifokal atriyal taşikardi hastasında Ashman fenomeni görülüyor.
En az 3 farklı şekilde olan P dalgaları var.
Aberasyon ardışık atımlarda da görülebilir
.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 5a. Ashman fenomeni sadece atriyal fibrilasyona özgü değildir, UZUN SİKLUS-KISA SİKLUS'un olduğu her ritmde olabilir.
Yukarıda görülen 3 kanallı Holter trasesi orta-yaşlı bir erkeğe aittir.
Temel ritm sinüs taşikardisi olup sık APS mevcuttur. Kayıt hızı 25mm/sn'dir.

Trasenin ortasında görülen atriyal prematüre atım
dar QRS ile ventriküle normal şekilde iletilmiş.
Tam ortadaki atriyal prematüre atım
ise bloke olmuş ve ventriküle iletilemediği için duraksama (pause) oluşmuş .
Daha sonra gelen atriyal prematüre atım
ise aberasyon ile geniş QRS şeklinde ventriküle iletilmiş .
Uzun RR aralığından hemen sonra kısa RR aralığı olursa, refrakter periyod da uzamış olacağı için bu sırada bir önceki atıma
göre daha erken gelen bir supraventriküler uyarı sağ veya sol dallardan birini refrakter dönemde yakalar ve aberasyon ile
iletilir.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 5b. Detayların daha iyi görülebilmesi için, aynı Holter trasesinin 50 mm/sn hızındaki görüntüsü yukarıdadır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 6a. Yukarıda görülen 6 kanallı ritm trasesi, mitral protez kapağı bulunan 53 yaşındaki bir erkeğe aittir.
EKOkardiyografide normal sol ventrikül sistolik fonksiyonu tespit edilen bu hastada yeni başlayan atriyal fibrilasyon mevcut.
Uzun siklusu takip eden sol dal bloğu (LBBB) şeklinde aberasyon izleniyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 6b. Aynı hastada, birkaç saniye sonra alınan başka bir kayıtta yine uzun siklusu takip eden LBBB şeklinde aberasyon
izleniyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 6c. Aynı hastada, birkaç saniye sonra alınan yukarıdaki kayıtta ise bu defa sağ dal bloğu (RBBB) şeklinde aberasyon
izleniyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız