Hıza bağlı dal bloğu ve düzelmesi

  Normalde kalp hızı arttıkça His-Purkinje sisteminin refrakter periyodu da kısalır.

  Bu sayede normal AV iletim korunur.

  Dallardan birinde aksiyon potasiyelinin kısalamaması hıza bağlı dal bloğu oluşturur

  Kalp hızı artarken aksiyon potansiyelinin paradoksik olarak uzaması da

      hıza bağlı dal bloğuna yol açabilir.

  Tersine kalp hızı azalırken refrakter periyod uzar.

  Kalp hızı artınca dal bloğu ortaya çıkan hastalarda bazen kalp hızının daha da artmasıyla beraber

      hıza bağlı dal bloğu kaybolabilir de (
restitution).

      Bu normalleşmenin sebebi, AV düğüme göre dalların efektif refrakter periyodunun daha fazla kısalması

      olabilir.
Referanslar

  Josephson ME: Intraventricular conduction disturbances.

      In Josephson ME, editor: Clinical cardiac electrophysiology, ed 4, Philadelphia, 2008,

      Lippincott Williams & Wilkins, sf 114-144.

  Fisch C, Knoebel S: Wolff-Parkinson-White syndrome.

      In Fisch C, Knoebel S, editors: Electrocardiography of clinical arrhythmias,

      Armonk, NY, 2000, Futura, sf 293-314.

  Clinical Arrhythmology and Electrophysiology.

      A Companion to Braunwald’s Heart Disease. SECOND EDITION.

      2012 Elsevier Saunders. sf 194-211.

EKG 7a. Yukarıdaki EKG orta yaşlı bir kadına ait olup hastada normal koroner arterler ve dilate kardiyomiyopati saptandı.
Temel ritm
sol dal bloğu (LBBB) şeklinde aberasyon ile iletilen sinüs ritmi . Arada gelen Ventriküler Prematüre Sistol'ü (VPS)
kompansatuar pause izlemiş. Kompansatuar pause sırasında kalp hızı yeteri kadar yavaşladığı için aberasyon kaybolmuş ve
sinüs atımı dar QRS kompleksi olarak ventriküle normal şekilde iletilmiş
.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 7b. Aynı hastada EKG hemen tekrarlanınca
LBBB şeklinde aberasyon ile iletilen sinüs atımları nın arasında gelen VPS
ve kompansatuar pause sırasında kalp hızının yeteri kadar yavaşlamasına bağlı olarak aberasyonun kaybolduğu ve sinüs
atımının dar QRS kompleksi olarak ventriküler normal şekilde iletildiği
gözlendi.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 7c. Aynı hastaya yapılan 3 derivasyonlu Holter kaydında da sık
VPS ler ve kompansatuvar pauseyi takiben sinüs atımının
normal iletildiği
gözlendi. Holter kaydında normal iletimin kompansatuvar pause sırasındaki anlık kalp hızı ile ilgili olduğu
görüldü.
Anlık kalp hızı 69/dakika veya altında ise aberasyon kayboluyor ve sinüs atımı ventriküle normal olarak iletiliyor du.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 7d. Aynı hastaya yapılan 3 derivasyonlu Holter kaydından başka bir kesit yukarıda izleniyor.
Kompansatuvar pause sırasındaki anlık kalp hızının aberasyonda ne kadar belirleyici olduğu burada daha iyi görülüyor.
Anlık kalp hızı 69/dakika veya altında ise VPS 'nin kompansatuvar pausesini takip eden sinüs atımı normal (aberasyonsuz)
iletiliyor
. Anlık kalp hızı 69/dakika veya üzerinde ise aberasyon ortaya çıkıyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 7e.
VPS 'nin kompansatuvar pausesini takip eden sinüs atımı için anlık kalp hızı 69/dakikanın üzerinde olduğunda
aberan iletim
devam ediyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 7f.
Anlık kalp hızı 69/dakika'nın üzerinde veya 104/dakika'nın altında ise LBBB şeklindeki aberan iletim devam ediyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 7g.
Anlık kalp hızı 104/dakika olunca aberasyon kayboluyor ve iletim normalleşiyor (RESTITUTION) .
Kalp hızı 104/dakikanın altına düşünce
aberasyon tekrar ortaya çıkıyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 8a. Yukarıdaki EKG 48 yaşındaki bir erkeğe ait olup Bentall ameliyatından 3 hafta sonra kaydedilmiştir.
EKOkardiyografide sol ventrikül hipertrofisi de tespit edilmiştir.
Yukarıdaki EKG'de sık
VPS ve akselerasyon bağımlı aberasyon izleniyor.
VPS'den sonra gelen kompansatuvar pause yeteri kadar uzun ise aberan iletim kayboluyor ve QRS normale dönüyor.
VPS'den sonra gelen kompansatuvar pause yeteri kadar uzun değilse akselerasyon bağımlı aberasyon tekrar ortaya çıkıyor
ve QRS kompleksi genişliyor
.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 8b. Yukarıdaki EKG de aynı hastaya ait olup EKG 8a'dan yaklaşık 70 dakika önce kaydedilmiştir.
Bu EKG'de de sık VPS var. Ancak
VPS'den sonra gelen kompansatuvar pause yeteri kadar uzun olmadığı için
akselerasyon bağımlı aberasyon ortaya çıkıyor ve QRS kompleksi genişliyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 9. Yukarıdaki EKG, 57 yaşındaki obez bir erkeğe aittir.
Hastada bilinen koroner arter hastalığı yoktur.
Hasta, kronik sistemik arteriyel hipertansiyon için Amlodipin kullanmaktadır.
EKOkardiyografide kalp boşluk boyutları ve sol ventrikül sistolik fonksiyonu normal olarak izlenmiştir.
Temel ritm, sağ dal bloğu morfolojisinde sinüs ritmidir.
Sık
atriyal prematüre atımlar kendilerinden önce gelen T dalgalarını deforme ediyor.
Atriyal prematüre atımlar aberasyon ile ventriküle iletildikleri için garip QRS şekilleri ortaya çıkıyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 10. Atriyal fibrilasyonda her geniş QRS aberasyona veya VPS'ye bağlı değildir.
Yukarıdaki EKG, 74 yaşındaki bir kadına ait olup temel ritm atriyal fibrilasyondur.
Hastaya daha önce kalıcı kalp pili implante edilmiş.
Pil çıktısı (pacemaker spike) ilk anda zor fark ediliyor.
Pil ventrikülden uyardığı için
QRS genişlemiş, VPS veya aberasyon yok.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 11. Yukarıdaki EKG 25 yaşındaki bir kadına aittir.
Supraventriküler taşikardi sırasında
aberasyon görülüyor.
10 mg Adenozin intravenöz verildikten sonra hastanın ritmi sinüse döndü.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 12. Yukarıdaki EKG 13 yaşındaki bir çocuğa ait olup sık
atriyal prematüre atımlar (APS) mevcut.
Atriyal prematüre atımlar kendilerinden önce gelen T dalgalarını deforme ediyor.
Bazı atriyal prematüre atımlar
aberasyon ile iletildiği için geniş QRS'e yol açmış.
Bu
geniş QRS'lerin VPS olmadığını düşündüren 2 bulgu var: VPS'den hemen önce gelen T dalgası diğer T dalgalarından farklı
(prematüre atriyal atım tarafından deforme edilmiş). Ayrıca bu geniş QRS'lerde kompansatuar pause yok.
Sol başta
sinüs arresti gibi görünen duraklama da aslında bloke olduğu için ventriküler iletilemeyen P dalgasına bağlı.
Sinüs arresti yok.

Bu EKG'de ayrıca kol elektrodları ters bağlanmış.

Yukarıdaki EKG, Prof. Dr. Nazlıhan Günal tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
Sayfa 1 - Sayfa 2